«Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών», του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας»

Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
09/2009
Ημερομηνία Λήξης: 
10/2015

Συνεργάτες: Χριστίνα Ρούση – Βέργου

Σύντομη περιγραφή: Το έργο αποσκοπεί στην οργάνωση και λειτουργία του κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με βασικές δράσεις το συντονισμό των ενεργειών υλοποίησης, δικτύωσης και προβολής του έργου των 16 επιμέρους Γραφείων Πρακτικής Άσκησης, των  Τμημάτων του ΠΘ. και, κυρίως, τη δημιουργία διαύλου σταθερής επικοινωνίας μεταξύ του Ιδρύματος και των επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης, συντάσσει μελέτες με βάση τα δεδομένα των ερωτηματολογίων που υποβάλλουν φοιτητές- καθηγητές/επόπτες- φορείς (http://www.pa.uth.gr/ )

Κατάλογος Δημοσιεύσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα

1. Κακανά, Δ.Μ., Ρούση, X, & Τσερεμές, Π. (2013, Οκτώβριος). Η ικανοποίηση των Φοιτητών/τριών από την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πανελλήνιο Συνέδριο  «Η Πρακτική Άσκηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», ΔΑΣΤΑ- Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστημίου Κρήτης. 

2. Kakana, D.M., & Roussi – Vergou, C.J, Garagouni-Areou, F., & Mavidou, A. (2013, May). Episodic memories among first and forth graders early childhood university student teachers: Does training make a difference? Προφορική Ανακοίνωση in International Symposium, “New Issues on Teacher Education, ISNITE 2013”, Ankara, Turkey

3. Kakana, D.M. & Roussi-Vergou, Ch. (2012, June). The practical training program in the University of Thessaly. Προφορική Ανακοίνωση στο 15ου Διεθνούς Συνεδρίου της Βαλκανικής Εταιρείας Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το University of South-East Europe Lumina, με θέμα «Educational reform in the 21st Century in the Balkan Countries», Βουκουρέστι.

4. Kakana, D.M. & Roussi-Vergou, Ch. (2012, Mai-June). The training of the University students through the practical training program perspective: the paradigm of the University of Thessaly. Προφορική Ανακοίνωση in 4th International Educational Supervision Congress, Muğla University, Muğla, Turkey.

5. Κακανά, Δ.M., Ρούση – Βέργου, Χ., & Τζερεμές, Π. (2012, Μάιος). Η προσέγγιση του επαγγελματικού προσανατολισμού των τελειοφοίτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσα από την οπτική του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Αναρτημένη Εργασία στο Διακρατικό Συνέδριο Ελλάδας – Κύπρου, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Οικονομική Κρίση, Βόλος

6. Κακανά, Δ.Μ. (2013, Μάρτιος) Η βιωσιμότητα της Πρακτικής Άσκησης.  Ημερίδα για την Πρακτική Άσκηση του Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα.

7. Κακανά, Δ.Μ. (2012, Δεκέμβριος). 3 χρόνια Πρακτική Άσκηση και συνεχίζουμε…. Διημερίδα Πρακτικής Άσκησης με θέμα: «Μελλοντική Εξέλιξη, Υλοποίηση & Απολογισμός Έργου». Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα.

8. Κακανά, Δ.Μ. (2011, Δεκέμβριος). Η Πρακτική Άσκηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ημερίδα του Παντείου Πανεπιστημίου «Η Πρακτική Άσκηση του Παντείου Πανεπιστημίου». Αθήνα.

9. Κακανά, Δ.Μ. (2011, Οκτώβριος). Η Πρακτική Άσκηση του ΠΘ μετά από 2 χρόνια υλοποίησης. Ανακοίνωση στη 2η Ημερίδα που διοργάνωσε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΘ με Θέμα: «Σκέψεις και προτάσεις για τη βελτίωση της Πρακτικής Άσκησης μετά από 2 χρόνια υλοποίησης» Βόλος.