«Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών», του Παιδαγωγικού τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης»

Φορέας Χρηματοδότησης: 
: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
09/2009
Ημερομηνία Λήξης: 
10/2015

Συνεργάτες: Άννα Καραγιάννη

Σύντομη περιγραφή: Το έργο αποσκοπεί αφενός στη διεύρυνση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης σε φορείς και επιχειρήσεις κυρίως του Ιδιωτικού αλλά  και δημόσιου τομέα και αφετέρου στην ομαλή διεξαγωγή της Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών/ριών του τμήματος. Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχει διάρκεια δύο μήνες, πραγματοποιείται από τους/ις Φοιτητές/ριες κυρίως του 8ου  εξαµήνου σπουδών, κυρίως κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών σε Ιδιωτικούς παιδικοί σταθμοί και σχολεία, κατασκηνώσεις, παιδότοποι, χώροι δημιουργικής απασχόλησης, κλπ. Απαραίτητη προϋπόθεση η απασχόληση των Φοιτητών/ριών να έχει συνάφεια µε το αντικείμενο των σπουδών τους.

    Βασικοί στόχοι του προγράμματος αποτελούν: η απόκτηση επαγγελματικής εµπειρίας, ο εμπλουτισμός του βιογραφικού σημειώματος των ασκούμενων, η βελτίωση των ατοµικών τους δεξιοτήτων, η συνειδητοποίηση των ορίων δράσης τους μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, η ανάληψη ευθυνών και ρόλων που συμβάλλουν καθοριστικά στην εργασιακή τους ωριμότητα, η αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης και η εφαρμογή της σε αληθινές εργασιακές συνθήκες, καθώς και η αµοιβή τους Οι Φορείς και Επιχειρήσεις επιλέγονται από τους/ις οι ίδιοι/ες ή σε συνεργασία με τον επόπτη Καθηγητή/ρια τους ή τους προτείνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία της κ. Δ.Μ. Κακανά: http://www.ece.uth.gr/main/el/node/29.

 Κατάλογος Δημοσιεύσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα

  1.     Κακανά, Δ.Μ. (2012, Οκτώβριος). Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Εμπειρίες και Απολογισμός 3 ετών. Διεθνή Διημερίδα με θέμα: Η Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Αναπτύσσοντας συνεργασίες μεταξύ Πανεπιστημίου & Κοινότητας (Paid Practical Training in Departments of Education. Developing partnerships between University and Community). Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής. 
  2. Κακανά, Δ.Μ. (2012, Απρίλιος). Η Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2007-2013): Η περίπτωση των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Επιστημονική Διημερίδα του Δικτύου για την Πρακτική Άσκηση των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΤΕΕΑΠΗ-Πανεπιστήμιο Πατρών.