Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Κωδικός Μαθήματος: 
ΨΧ9040
Μονάδες ECTS: 
6
Εξάμηνο: 
1
Εξάμηνο: 
2

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην  Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Ειδικότερα, αναλύονται οι βασικές έννοιες και αρχές της ανθρώπινης ανάπτυξης, οι μέθοδοι έρευνας στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία και οι κυριότερες θεωρίες, που επιχειρούν να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν την ανθρώπινη ανάπτυξη. Περιγράφονται επίσης βασικά χαρακτηριστικά της αισθησιοκινητικής, γνωστικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην περίοδο από τη γέννηση έως την εφηβεία. Στόχος του είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της ανθρώπινης ανάπτυξης και το σύνθετο πλέγμα των  παραγόντων που την επηρεάζουν.

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να:

  • γνωρίζουν  τις βασικές έννοιες και διαμάχες στο χώρο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
  • να είναι σε θέση να συγκρίνουν και αξιολογούν κριτικά τις θεωρίες ανθρώπινης ανάπτυξης
  • να έχουν κατανοήσει τα βασικά αναπτυξιακά επιτεύγματα στους τομείς της γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης από τη γέννηση έως την εφηβεία.
  • να είναι σε θέση να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη μέσω παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή.
  • να έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία
  • να έχουν βασικές δεξιότητες εντοπισμού και αξιολόγησης εμπειρικών μελετών στο χώρο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας  

Αξιολόγηση

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης 5 γραπτών ασκήσεων. Η  επιτυχής ανταπόκριση των φοιτητών και φοιτητριών σε αυτές προσμετρείται  στη τελική βαθμολογία (προϋπόθεση για την προσαύξηση: η βάση στη τελική γραπτή εξέταση).

Διδακτική Μεθοδολογία

Διαλέξεις – Εργαστηριακές ασκήσεις – Ομάδες Εργασίας – Συζήτηση.

Δικτυακή θέση μαθήματος: https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_108/ 

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
analytiko_perigramma_anaptyxiaki_psyhologia_2020-2021.docx19.88 KB