Θέματα Σχολικής Ψυχολογίας

Κωδικός Μαθήματος: 
ΨΧ1105
Είδος Μαθήματος: 
Επιλογής
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
6
Διδάσκων: 
Δερμιτζάκη Ειρήνη

 ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος ΨΧ1105

Είδος Μαθήματος Ε

Διδάσκουσα Ειρήνη Δερμιτζάκη (idermitzaki [at] uth [dot] gr)

Εξάμηνο 6ο

Μονάδες ECTS 5

 

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα αναδεικνύει κεντρικά θέματα της Σχολικής Ψυχολογίας και στοχεύει να καταδείξει πώς εφαρμόζονται στο πλαίσιο της τάξης οι αρχές και οι μέθοδοι της Σχολικής Ψυχολογίας. Παρουσιάζονται θέματα όπως η προληπτική διαχείριση της τάξης και η διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης και ανάπτυξης των μαθητών, η αξιολόγηση και ο προσδιορισμός προβλημάτων συμπεριφοράς και μάθησης, η διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη, η περιοχή της σχολικής συμβουλευτικής και η σημασία της, τα οργανωμένα προγράμματα παρέμβασης για την υποστήριξη της μάθησης και την προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών, κ.ά. Στόχος είναι ο εκπαιδευτικός να αποκτήσει γνώσεις, μεθόδους, στρατηγικές και δεξιότητες ώστε να προετοιμάσει το κατάλληλο περιβάλλον για αποτελεσματική μάθηση και ενδυνάμωση της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών και να μπορεί να απαντήσει αποτελεσματικά σε προβλήματα προσαρμογής, μάθησης και διαχείρισης της τάξης παίρνοντας τις κατάλληλες εκπαιδευτικές αποφάσεις που θα αποδώσουν με τους μαθητές του. Περιλαμβάνονται η παρουσίαση και συζήτηση εφαρμοσμένων θεμάτων της Σχολικής Ψυχολογίας, συζήτηση περιπτώσεων και παρουσίαση παραδειγμάτων, ασκήσεις στην τάξη και ομαδική εργασία σε θέμα της επιλογής των φοιτητριών/τών.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να:


·         κατανοούν τους κεντρικούς ψυχολογικούς και ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς που συνδέονται με τη διαμόρφωση και διαχείριση της συμπεριφοράς και την γνωστική και ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών στην τάξη

·         να συγκεντρώνουν, να ερμηνεύουν και να συνθέτουν στοιχεία και πληροφορίες από επιστημονικές πηγές για θέματα συμπεριφοράς και μάθησης στην σχολική τάξη, να διαμορφώνουν κρίσεις για τα θέματα αυτά και να λαμβάνουν εκπαιδευτικές αποφάσεις με βάση επιστημονικά δεδομένα.

·         να χρησιμοποιούν τη γνώση που απέκτησαν μέσα από δεξιότητες και στρατηγικές διαμόρφωσης σχεδίων δράσης για τη διευκόλυνση των μαθητών που χρειάζονται στήριξη σε θέματα συμπεριφοράς και προσαρμογής τους στο σχολείο και για την αντιμετώπιση δυσκολιών πρώτου επιπέδου στη συμπεριφορά, τη μάθηση και την προσαρμογή των μαθητών.

·         μπορούν να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σχετικές με θέματα συμπεριφοράς και προσαρμογής στο σχολείο σε εξειδικευμένο και μη-εξειδικευμένο κοινό.

·         επιθυμητό είναι οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν βασικά προγράμματα απλής δομής για την πρόληψη προβλημάτων και τη διαχείριση των δυσκολιών στην τάξη.

 

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει εκπόνηση προαιρετικής εργασίας και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου*

* Ο τρόπος αξιολόγησης είναι δυνατό να μεταβληθεί.

 

Διδακτική μεθοδολογία

Εισηγήσεις, μελέτη και επεξεργασία πηγών, επεξεργασία περιπτώσεων, εκπόνηση εργασίας με καθοδήγηση

 

Δικτυακή θέση μαθήματος: https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_155/

 

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ_Αναλυτικό περίγραμμα μαθημάτων157.92 KB