Ψηφιακό Παιχνίδι: Σχεδιασμός και ανάπτυξη

Κωδικός Μαθήματος: 
ΘΠ0250
Είδος Μαθήματος: 
ΘΕ
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
6

Περιγραφή και σκοπός μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί στη θεωρητική και πρακτική μελέτη της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Επιδιώκεται η κατάκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Απώτερος σκοπός είναι η υποστήριξη της μάθησης διαμέσου το παιχνιδιού.

 Προσδοκώμενα Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση να:

  • αναλύουν τη σημασία του ψηφιακού παιχνιδιού για την υποστήριξη της μάθησης
  • διακρίνουν τη συνάφεια μεταξύ μηχανικής του παιχνιδιού και μαθησιακής μηχανικής
  • περιγράφουν τη σημαντικότητα της εσωτερικής ενσωμάτωσης ακαδημαϊκού περιεχομένου στο παιχνίδι
  • σχεδιάζουν το σενάριο για ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι
  • αναπτύσσουν πόρους για το σενάριο αυτό
  • προγραμματίζουν τη λογική του σεναρίου

Περιεχόμενο: Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο ζητήματα θεωρίας και έρευνας όσο και ζητήματα πρακτικής εφαρμογής. Σε θεωρητικό επίπεδο το μάθημα προσεγγίζει το ψηφιακό παιχνίδι και τη σχέση του με τη μάθηση, εξετάζει τη διαθέσιμη εμπειρική έρευνα και εστιάζει ιδιαίτερα στην εσωτερική ενσωμάτωση ακαδημαϊκού περιεχομένου στο παιχνίδι. Σε πρακτικό επίπεδο, το μάθημα εστιάζει στην εξοικείωση με εργαλεία λογισμικού και την χρήση τους στα διάφορα στάδια ανάπτυξης ψηφιακού παιχνιδιού τόσο για την ανάπτυξη των πόρων (μοντελοποίηση, επιφάνειες και υφές, κίνηση, φωτισμός, εφέ) όσο και για τον προγραμματισμό της λογικής (οπτικός προγραμματισμός).

Διδακτική Μεθοδολογία: Το μάθημα συνδυάζει διάφορες διδακτικές μεθόδους όπως: (α) διαλέξεις (παρουσίαση εννοιών, ανάλυση ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, παραδείγματα και εφαρμογές), (β) συζητήσεις και ασκήσεις σε μικρές ομάδες, (γ) ανατροφοδότηση σε μικρές ομάδες, (δ) εργαστήρια (αίθουσα ΗΥ) και (ε) βιντεο-διδασκαλίες (αναλυτικοί βιντεο-οδηγοί)

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει: (α) ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι (50%), (β) προφορική υποστήριξη παραδοτέου (30%) και (γ) ενδιάμεσες εργασίες & ασκήσεις (20%). Τόσο το έγγραφο σχεδιασμού όσο και το τελικό πρωτότυπο ψηφιακού παιχνιδιού είναι υποχρεωτικά και αποτελούν παραδοτέα του μαθήματος. Τα παραδοτέα είναι ομαδικά, εκπονούνται σε μικρές ομάδες (2-3 ατόμων) και περιλαμβάνουν υποχρεωτική η προφορική υποστήριξη σε επίπεδο ομάδας.