Η Ανάπτυξη του Λόγου στο Παιδί

Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΛ0615
Είδος Μαθήματος: 
IY
Μονάδες ECTS: 
6
Εξάμηνο: 
1
Εξάμηνο: 
2
Διδάσκων: 
Μότσιου Ελένη

Περιγραφή του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών/-τριών με την ανάπτυξη του παιδικού λόγου, και ειδικά του λόγου των νηπίων. Οι επιμέρους στόχοι  αφορούν την παρατήρηση και μελέτη της ανάπτυξης / εξέλιξης της γλώσσας των νηπίων σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα, την επισήμανση βασικών χαρακτηριστικών και σταδίων, καθώς και την ερμηνεία των ιδιαίτερων φαινομένων της φυσιολογικά εξελισσόμενης γλώσσας, σε μονόγλωσσα αλλά και δίγλωσσα (πολύγλωσσα) παιδιά. Στο μάθημα αυτό θα παρουσιαστεί η αναπτυξιακή πορεία της παιδικής γλώσσας ως προς τα βασικά,  καθολικά της στάδια, αλλά και ιδιαίτερες όψεις που αφορούν την ελληνική γλώσσα. Μέσα από την περιγραφή και την ερμηνεία των φαινομένων, των ιδιαιτεροτήτων και των αποκλίσεων του παιδικού λόγου, το μάθημα επιδιώκει αφενός να προσφέρει στον μελλοντικό εκπαιδευτικό ένα εργαλείο προσέγγισης της γλώσσας του νηπίου, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της γλώσσας στη διδακτική πράξη∙ αφετέρου, επιχειρείται και η εξέταση καίριων ζητημάτων που απασχολούν πολύ συχνά τους εκπαιδευτικούς, όπως θέματα δίγλωσσης ανάπτυξης και διαταραχών του λόγου.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

·     αναπτύξουν την ικανότητα για παρατήρηση της ανάπτυξης / εξέλιξης της γλώσσας των νηπίων σε κάθε γλωσσικό επίπεδο χωριστά

·     να επισημαίνουν και να καταγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά και στάδια του εξελισσόμενου παιδικού λόγου

·     να ερμηνεύουν τα  ιδιαίτερα φαινόμενα και αποκλίσεις της φυσιολογικά εξελισσόμενης γλώσσας

·     να επισημαίνουν διαφορές ανάμεσα σε μονόγλωσσα και δίγλωσσα (πολύγλωσσα) παιδιά

·     να είναι σε θέση να διαχωρίζουν τον τυπικά αναπτυσσόμενο λόγο από τον μη τυπικά αναπτυσσόμενο λόγο

·     να έχουν γνώση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για την παρατήρηση και ανάλυση του παιδικού λόγου

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επίσης, οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να εκπονήσουν (προαιρετικά) εργασίες συλλογής υλικού από παιδιά προσχολικής ηλικίας και να εντοπίσουν / ερμηνεύσουν τις αποκλίσεις. Η εργασία προσμετράται στο βαθμό της εξέτασης, εφόσον αυτή είναι επιτυχής.

Διδακτική Μεθοδολογία

Εισηγήσεις για την κάλυψη των θεωρητικών ζητημάτων με βάση τη βιβλιογραφία, μελέτη case studies υπό τη μορφή ασκήσεων, παρατήρηση και συζήτηση πάνω σε αυθεντικά δεδομένα από τον παιδικό λόγο.

https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_147/

 

 

 

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
anaptyxi_logoy_diagramma_periehomenon.doc55 KB