Ψηφιακά Μαθηματικά: Ενσώματη εμπειρία και δράση

Κωδικός Μαθήματος: 
ΘΠ0204
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5
Διδάσκων: 
Χρονάκη Άννα

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα παρουσιάζει και συζητά κύριες κατηγορίες λογισμικών ή ψηφιακών υλικών εστιάζοντας στην παιδαγωγική τους αναπλαισίωση σε σχέδια εργασίας και διδακτικά σενάρια που αφορούν τα μαθηματικά στις μικρές ηλικίες. Έμφαση δίδεται στην διερεύνηση συνόρων όπου η ψηφιακή υλικότητα, η δυνητικότητα αλλά και η σωματικότητα της ίδιας της μαθηματικής σκέψης συναντιόνται. Παράλληλα, θίγονται βασικά στοιχεία στο σχεδιασμό της μαθησιακής δραστηριότητας για τα μαθηματικά όπως οι έννοιες, το σώμα, η παρουσία, η αναπαράσταση, η διάδραση, η αφήγηση και η συνέργειά τους σε δράσεις που ενέχουν [και μαθηματικό] νόημα. Η σχεδιαστική πρακτική στην οποία συμμετέχουν οι φοιτήτριες/ές εστιάζει στη σύνθεση ποικίλων υλικών με στόχο την επανάχρηση, τη διασκευή, την μετατρεψιμότητα ή/και τον συνδυασμό μικρόκοσμων ψηφιακού υλικού με χειραπτικά και έντυπα υλικά στο πλαίσιο ενσώματων εμπειριών.

Σημείωση: Για τη συμμετοχή στο μάθημα συστήνεται στους φοιτήτριες/ες να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα «Μαθηματική Σκέψη, Μαθησιακές Τεχνολογίες και Παιδική Ηλικία». Επίσης, η συμμετοχή στο μάθημα ενδέχεται να απαιτεί την παρακολούθηση συγκεκριμένων εργαστηριακών μαθημάτων για την μύηση σε ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ες θα είναι σε θέση:

  • να γνωρίζουν ποικίλα ψηφιακά υλικά με τα οποία μπορούν να πειραματίζονται σχεδιαστικά με μαθηματικές έννοιες.
  • να γνωρίζουν τρόπους συσχέτισης μεταξύ ψηφιακών και χειραπτικών υλικών.
  • να αξιολογούν την σημασία της ενσώματης δράσης και της σωματικότητας σε πλαίσια χρήσης ψηφιακού και χειραπτικού υλικού.
  • να σχεδιάζουν μαθησιακές δραστηριότητες και σενάρια τα οποία εστιάζουν στην έκφραση των παιδιών με/για τα μαθηματικά.

Αξιολόγηση

Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται στη βάση εκπόνησης ομαδικής εργασίας. Συνδυαστικά λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός συμμετοχής στα μαθήματα και η συμμετοχή σε παρουσιάσεις υλικού και κειμένων.

Διδακτική Μεθοδολογία

Διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια και υποστήριξη στην εκπόνηση ομαδικών εργασιών

Δικτυακή θέση μαθήματος: https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_195/

Εργαλεία και τόποι μάθησης: http://digitallearning.ece.uth.gr/ltme/

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
Course Outline_DM_2013.pdf53.85 KB