Μάθηση με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Κωδικός Μαθήματος: 
ΘΠ0811
Είδος Μαθήματος: 
ΘΕ
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5

Περιγραφή και σκοπός μαθήματος. Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε ζητήματα που αφορούν τη μάθηση με τις ΤΠΕ. Το μάθημα προσεγγίζει την τεχνολογία με μαθησιακούς όρους, διερευνώντας την επίδραση των διαφόρων γνωστικών παραδόσεων στη διαμόρφωση αντίστοιχων κατηγοριών εκπαιδευτικού λογισμικού. Στα πλαίσια του μαθήματος οι ΤΠΕ προσεγγίζονται ως γνωστικά εργαλεία και εξετάζεται η συνεισφορά τους στη μάθηση. Απώτερη επιδίωξη είναι ο διδακτικός σχεδιασμός μαθησιακών περιβαλλόντων τα οποία θα υλοποιούνται αξιοποιώντας οργανικά ποικίλα υπολογιστικά εργαλεία.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφουν τις βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού
  • κατανοούν την συσχέτιση μεταξύ γνωστικών παραδόσεων και κατηγοριών εκπαιδευτικού λογισμικού
  • διακρίνουν τη ρητή/άρρητη αντίληψη για τη μάθηση που ενσωματώνει ένα εκπαιδευτικό λογισμικό
  • κατατάσσουν ένα εκπαιδευτικό λογισμικό σε κάποια κατηγορία με βάση την αντίληψη για τη μάθηση που εμπερικλείει το τελευταίο
  • αναλύουν τη μαθησιακή συνεισφορά του εκπαιδευτικού λογισμικού ως γνωστικού εργαλείου
  • σχεδιάζουν ένα διδακτικό σενάριο το οποίο θα βασίζεται οργανικά σε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό (ή σε συνδυασμό εκπαιδευτικών λογισμικών)
  • υλοποιούν το παραπάνω σενάριο αναστοχαζόμενοι πάνω στην προστιθέμενη αξία του εκπαιδευτικού λογισμικού

Περιεχόμενο: Η θεωρητική κατάρτιση περιλαμβάνει την εξοικείωση τόσο με την έννοια του εκπαιδευτικού λογισμικού (κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού) όσο και με τις γνωστικές θεωρίες που λανθάνουν πίσω από κάθε τύπο εκπαιδευτικού λογισμικού, (συμπεριφορισμό, πιαζετική θεωρία, γνωσιακή επιστήμη, πλαισιοθετημένη νόηση, κατανεμημένη νόηση, κοινωνικοπολιτισμική θεωρία). Βασική επιδίωξη στα πλαίσια της θεωρητικής κατάρτισης είναι το να καταστούν οι φοιτήτριες/τές ικανές/οί να αντιλαμβάνονται και να περιγράφουν μια διδακτική-μαθησιακή κατάσταση με όρους μαθησιακής επιστημολογίας, δηλαδή σε επίπεδο αντιλήψεων για τη μάθηση. Η τεχνολογία θα προσεγγιστεί ως ψυχολογικό/γνωστικό εργαλείο από τη σκοπιά της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας. Μέσα από μια τέτοια προοπτική, η τεχνολογία θα εξεταστεί ως προς το πως μπορεί να υποστηρίξει σειρά νοητικών δεξιοτήτων και μαθησιακών αναγκών γενικότερα σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Η πρακτική κατάρτιση έχει ως σκοπό το να καταστήσει τις/τους φοιτήτριες/ές ικανές/ούς να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν μια θεματική ενότητα με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού και/ή υπολογιστικών περιβαλλόντων υποστήριξης μάθησης γενικότερα.

Διδακτική Μεθοδολογία: Στα πλαίσια του μαθήματος χρησιμοποιούνται συνδυαστικά διάφορες διδακτικές μέθοδοι όπως (α) διαλέξεις (παρουσίαση εννοιών, παραδείγματα, εφαρμογές), (β) συζητήσεις και ασκήσεις σε μικρές ομάδες, (γ) προβολή, ανάλυση και συζήτηση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, (δ) εργαστηριακές συναντήσεις (παρουσίαση εκπαιδευτικών λογισμικών και άσκηση στην κατάρτιση διδακτικών σεναρίων), και (ε) ασύγχρονες on-line δραστηριότητες (Wiki).

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση βασίζεται στα παραδοτέα και είναι πολυεπίπεδη: (α) σχεδιασμός σεναρίου διδασκαλίας και πρακτική εφαρμογή του (25%), (β) προφορική υποστήριξη σεναρίου (25%) και (γ) συμμετοχή σε Wiki μαθήματος και on-line δραστηριότητες (50%).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του μαθήματος: http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SEAB169/