Ψηφιακά Mέσα

Κωδικός Μαθήματος: 
ΘΠ0300
Είδος Μαθήματος: 
ΘΥ
Μονάδες ECTS: 
6
Εξάμηνο: 
1
Εξάμηνο: 
2

Περιγραφή και σκοπός μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί στη θεωρητική και πρακτική μελέτη των ψηφιακών μέσων για επικοινωνιακούς σκοπούς. Επιδιώκεται η κατάκτηση εννοιών που αφορούν την ψηφιακή αναπαράσταση εικόνας, ήχου και βίντεο καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία ψηφιακών πολυτροπικών μηνυμάτων.

Στόχοι: Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν την ψηφιακή αναπαράσταση εικόνας, ήχου και βίντεο
  • προσδιορίζουν τα κυριότερα στοιχεία που απαρτίζουν τη γραμματική στατικής και κινούμενης εικόνας
  • αναλύουν τους θεμελιώδεις τύπους μοντάζ: χρόνου, χώρου, μορφής
  • επεξηγούν τις κυριότερες σημειωτικές λειτουργίες των εφέ -με ιδιαίτερη έμφαση σε όσα αφορούν φως και χρώμα
  • χρησιμοποιούν εργαλεία λογισμικού για τη δημιουργία ψηφιακών πολυτροπικών μηνυμάτων
  • συνθέτουν” υβριδικά μηνύματα αξιοποιώντας σημειωτικά τα κατάλληλα εφέ
  • περιγράφουν την υβριδική γλώσσα των ψηφιακών μέσων

Περιεχόμενο: Σε επίπεδο θεωρίας, παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις έννοιες των ψηφιακών μέσων και ειδικότερα η νέα υβριδική γλώσσα που κυριαρχεί στα σύγχρονα κειμενικά τοπία. Αρχικά εξετάζεται η ψηφιακή αναπαράσταση όλων των τύπων δεδομένων. Λόγω της κυριαρχίας του οπτικού στοιχείου, η εστίαση δίνεται σε ψηφιακή εικόνα και ψηφιακό βίντεο. Ακολούθως, αναλύονται τα βασικά συστατικά που απαρτίζουν τη γραμματική στατικής και κινούμενης εικόνας: κάδρο, φακός, φως, χρώμα και κίνηση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τρεις βασικοί τύποι μοντάζ: χρονικό (οριζόντιο), χωρικό (κάθετο) και μορφής. Έπειτα, εξετάζονται επισταμένα τα εφέ και παρουσιάζονται αναλυτικά τόσο οι σημειωτικές όσο και οι τεχνικές πτυχές των εφέ με ιδιαίτερη έμφαση σε όσα αφορούν την προσαρμογή φωτός και χρώματος. Τέλος, αναλύονται ζητήματα σχεδιασμού ψηφιακών πολυτροπικών συνθέσεων στην υβριδική γλώσσα των ψηφιακών μέσων.

Σε επίπεδο πρακτικής, δίνεται έμφαση στη δημιουργία ψηφιακών πολυτροπικών μηνυμάτων. Το μάθημα περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης λογισμικών για τη σύλληψη, δημιουργία, επεξεργασία, παραγωγή και διανομή ψηφιακής εικόνας και ψηφιακού βίντεο. Οι φοιτητές εισάγονται σε μια αντιπροσωπευτική ροή εργασίας με έμφαση στην κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τη διαδικασία δημιουργίας και επεξεργασίας ψηφιακού περιεχομένου για τη σύνθεση υβριδικών μηνυμάτων που περιλαμβάνουν κινούμενα γραφικά.

Διδακτική Μεθοδολογία:  Το μάθημα αξιοποιεί διάφορες διδακτικές μεθόδους όπως: (α) διαλέξεις (παρουσίαση εννοιών, προβολή και ανάλυση στατικών και κινούμενων εικόνων, παραδείγματα, εφαρμογές), (β) συζητήσεις και ασκήσεις σε μικρές ομάδες και (γ) βιντεο-διαλέξεις & βιντεο-διδασκαλίες.

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει: (α) γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (60%), (β) δημιουργία ψηφιακού πολυτροπικού μηνύματος (20%) και (γ) ενδιάμεσες εργασίες-ασκήσεις (20%). Το ψηφιακό πολυτροπικό μήνυμα έχει τη μορφή ενός σύντομου ψηφιακού βίντεο, αποτελεί το κύριο παραδοτέο του μαθήματος και είναι υποχρεωτικό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος είναι διαθέσιμες από τον ιστοχώρο του μαθήματος στο eclass: http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SEAB161/