ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Απαγορεyεται αυστηρΑ η χρΗση καραμουζΩν, κομφετΙ κ.λ.π. κατΑ τη διΑρκεια της τελετΗς.