ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ Ε.Κ.Α.Α.

Θέμα: Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών-Έκδοση Ε.Κ.Α.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.4452/2017(Α΄17) ορίζεται ότι: «Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική  και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.)  με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016 (Α΄83)».

Επομένως, δεν θα εκδίδονται πλέον βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παρακαλούμε να ανακαλέσετε όσα Βιβλιάρια Υγείας  έχετε χορηγήσει.

Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους ανασφάλιστους φοιτητές που μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΕΟΧ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας. Οι δαπάνες που τυχόν προκύπτουν θα καλύπτονται  από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Για χορήγηση της Ε.Κ.Α.Α. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)      Αίτηση.

2)      Βεβαίωση από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων για το χρονικό διάστημα της μετακίνησής τους στο εξωτερικό.

3)      Φωτοαντίγραφο  της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

 

 

 Από τη Φοιτητική Μέριμνα