Ανακοίνωση για εργαζόμενες/ους φοιτήτριες/τές στο μάθημα Πρακτικής Άσκησης (8ο εξάμηνο)

 

Βόλος, 20 Ιανουαρίου 2020

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

 

για το μάθημα 8ου εξαμήνου (εαρινού) 

 

«Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης»

 

* Προσοχή: Υπάρχει προθεσμία *

 

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης» 8ου εξαμήνου (εαρινό), παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τές που εργάζονται και επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση 3 εβδομάδων, να στείλουν σκαναρισμένη (σε αρχείο PDF, όχι φωτογραφία!) Βεβαίωση Εργοδότη (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή εκ μέρους των Επιχειρήσεων ή/και Υπηρεσιών όπου απασχολούνται) στο e-mail του Γραφείου Π.A.:  pa-ece [at] uth [dot] gr (pa-ece@uth.gr)  

 

Στο θέμα του e-mail που θα στείλουν οι φοιτήτριες/τές, να χρησιμοποιηθεί η φράση: Υποβολή Βεβαίωσης Εργοδότη για την Π.Α.

 

Προθεσμία υποβολής των Βεβαιώσεων Εργοδοτών ορίζεται: 28/01/2020 

 

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Π.Τ.Π.Ε. θα εξετάσει τις Βεβαιώσεις Εργοδοτών και θα εγκρίνει ή απορρίψει την ένταξη φοιτητριών/τών στην Πρακτική Άσκηση 3 εβδομάδων.

 

Βεβαιώσεις που θα υποβάλλονται μετά την ανωτέρω ορισθείσα προθεσμία (δηλ. μετά τις 28/1/2020) δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Διευκρινίζεται ότι μόνο οι εργαζόμενες/οι φοιτήτριες/τές που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και είχαν υποβάλει βεβαιώσεις εργασίας από την Υπηρεσία τους στο 7ο εξάμηνο, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου βεβαίωση εργασίας. Όλες οι υπόλοιπες φοιτήτριες και όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου τις Βεβαιώσεις Εργασίας από τις Επιχειρήσεις (ημερολογιακά ανανεωμένες).

 

Εκ μέρους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

 Αναστάσιος Σιάτρας