Εφαρμογές της Κριτικής Παιδαγωγικής στην Εκπαιδευτική Πράξη

Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΔ0510
Είδος Μαθήματος: 
ΠΕ
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5

Περιγραφή του μαθήματος

 Σκοπός είναι να επαναπροσδιοριστεί η έννοια της αριστείας στην Προσχολική Εκπαίδευση, ώστε να αναφέρεται στην καλλιέργεια ενός επαρκούς και συνεκτικού σώματος γνώσεων και ικανοτήτων σε όλα τα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα στοχεύει: (α) Στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου θεωρητικού πλαισίου που θα προσδιορίζει τις έννοιες ‘αριστεία’ και ‘ισότητα’, καθώς και τη μεταξύ τους αλληλεξάρτηση, για τη διασφάλιση ισότιμων υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. (β) Στη διερεύνηση των αντιλήψεων μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης αναφορικά με τις παραπάνω έννοιες και των συναφών εκπαιδευτικών επιλογών τους. (γ) Στην επιμόρφωση των φοιτητριών/τών ως προς το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που να προωθούν την ισότητα και την αριστεία στην Προσχολική Εκπαίδευση για όλα τα μικρά παιδιά (ηλικίας 4 έως 8 ετών).

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να μπορούν να εντρυφούν σε θεωρητικά ζητήματα που αφορούν στην καλλιέργεια της ισότητας και αριστείας στην προσχολική εκπαίδευση με στόχο τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης ανάπτυξης όλων των παιδιών, να μελετούν και να αξιολογούν εκπαιδευτικό υλικό στην κατεύθυνση του κριτικού γραμματισμού στο εκπαιδευτικό έργο, να διαμορφώνουν μια παιδαγωγική αντίληψη που να τους επιτρέπει να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και να υλοποιούν δραστηριότητες σε νηπιαγωγεία που να στοχεύουν στην καλλιέργεια της ισότητας και αριστείας στην προσχολική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εργασίες που υλοποιούνται σε φάσεις στη διάρκεια του εξαμήνου.

Διδακτικές μέθοδοι

Το μάθημα υλοποιείται με θεωρητικές διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις.

Υλικό μαθήματος: https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_138/