Θεατροπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Προσχολική Εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΤ1431
Είδος Μαθήματος: 
ΤΕ
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5
Διδάσκων: 
Κατσαρίδου Μάρθα

Περιγραφή του μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις μορφές του Θεάτρου στην Εκπαίδευση που υιοθετούνται στο σχολικό πλαίσιο και κυρίως στην Προσχολική Εκπαίδευση, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές/τριες να συνδέουν τη θεωρητική κατάρτιση με την εκπαιδευτική πράξη. Στο μάθημα, συνδέοντας το Θέατρο με την Παιδαγωγική, διερευνώνται θεωρητικά και πρακτικά θεατροπαιδαγωγικές προσεγγίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν εντός Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών με διδακτική, κοινωνική και αισθητική στόχευση. Μέρος  του  μαθήματος  αποτελεί  η  πρακτική  άσκηση  των  φοιτητών/τριών,  καθώς καλούνται  σε  ομάδες  να  σχεδιάσουν,  εφαρμόσουν,  αξιολογήσουν,  στοχαστούν  μια ολοκληρωμένη θεατροπαιδαγωγική δραστηριότητα σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας. Ιδιαίτερη  έμφαση  δίνεται  στην  καλλιτεχνική  εκπαίδευση  των  φοιτητών/τριών, προκειμένου  να  αναπτύξουν  θεατρικές,  εκφραστικές  και  διδακτικές  δεξιότητες  ενός/μιας θεατροπαιδαγωγού.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση:

•να εμβαθύνουν θεωρητικά και πρακτικά στις παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές συνδέσεις του Θεάτρου στην Εκπαίδευση με το σχολικό πλαίσιο και κυρίως την Προσχολική Εκπαίδευση.

•να εξοικειωθούν με τις μορφές Θεάτρου στην Εκπαίδευση που υιοθετούνται εντός σχολικού πλαισίου και να είναι σε θέση να επιλέγουν την πιο κατάλληλη ανάλογα με την εκάστοτε εκπαιδευτική ανάγκη (μαθησιακοί στόχοι, δομή, περιεχόμενο, στρατηγικές διδακτικής) όπως και να αξιολογούν την εκπαιδευτική διαδικασία.

•να δύνανται να συλλάβουν, σχεδιάσουν, εφαρμόσουν και αξιολογήσουν ολοκληρωμένες θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες ή/και εργαστήρια για ποικίλες ομάδες αλλά και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του νηπιαγωγείου με ειδικές αναφορές στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και στη διαθεματική προσέγγιση.

•να αναπτύξουν προσωπικές δεξιότητες θεατρικής έκφρασης μέσω του σώματος και της φωνής τους και να καλλιεργήσουν δεξιότητες ως μελλοντικοί παιδαγωγοί-εμψυχωτές, ώστε να παρακινούν κατάλληλα τα παιδιά να συμμετέχουν στις θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες.

•να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, καθοδηγούν και ολοκληρώνουν τη διαδικασία δημιουργίας μιας θεατρικής παράστασης που απαιτείται σε σχολικό πλαίσιο.

•να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες εμπειρίες διδασκαλίας του αντικειμένου σε πραγματικές συνθήκες σχολικού πλαισίου.

•να εφοδιαστούν με ένα πλήθος ειδικών μεθόδων, κατάλληλων τεχνικών και εφαρμογών στο πλαίσιο του Θεάτρου στην Εκπαίδευση που να διευκολύνει την αντιμετώπιση καθημερινών ή/και ειδικών ζητημάτων της σχολικής τάξης.

Αξιολόγηση

Ομαδική  εργασία (σχεδιασμός  και  εφαρμογή  θεατροπαιδαγωγικής  δραστηριότητας  σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας) και ατομική εργασία. Το μάθημα έχει εργαστηριακό-βιωματικό χαρακτήρα. Η παρουσία των φοιτητών/τριών είναι απαραίτητη. 

Διδακτική μεθοδολογία

Θεατρικά εργαστήρια βιωματικής κατανόησης, διαλέξεις με χρήση ppt, συζήτηση, αναστοχασμός.

Διαδικτυακή θέση μαθήματος: https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_204/