ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ: ΜΕΘΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος και τη διαδικασία που απαιτείται για την παρακολούθησή του στο MSTeams (π.χ. σχετικός σύνδεσμος) είναι αναρτημένες στο e-class του μαθήματος (βλ. θέση "Ανακοινώσεις").
Η διδάσκουσα