Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΠ0815
Είδος Μαθήματος: 
ΨΕ
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5
Διδάσκων: 
Τσέλιου Ελευθερία

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους/τις φοιτητές/τριες στο να σχεδιάζουν και να εκπονούν επιστημονικές εργασίες που να αποτυπώνουν είτε βιβλιογραφικές έρευνες επισκόπησης είτε εμπειρικές έρευνες με χρήση ποιοτικών μεθόδων. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: εισαγωγή στην έρευνα ποιοτικής μεθοδολογίας, φιλοσοφικές και επιστημολογικές προϋποθέσεις στην έρευνα ποιοτικής μεθοδολογίας, βιβλιογραφική ανασκόπηση, ποιοτικές μέθοδοι έρευνας (φαινομενολογικές μέθοδοι, θεματική ανάλυση, εθνογραφία, θεμελιωμένη θεωρία, έρευνα δράση, ανάλυση λόγου και ανάλυση συνομιλίας, αφηγηματική ανάλυση, οπτικές μέθοδοι, μέθοδοι βασισμένες στην τέχνη, μετα-ποιοτικές προσεγγίσεις), μέθοδοι συλλογής ποιοτικών δεδομένων (παρατήρηση, συνέντευξη, ομάδες εστίασης), μέθοδοι ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων, συγγραφή βιβλιογραφικής ανασκόπησης και ερευνητικής αναφοράς, κριτήρια ποιότητας στην έρευνα ποιοτικής μεθοδολογίας-Αναστοχαστικότητα.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

  • να έχουν κατανοήσει τις διαφορετικές φιλοσοφικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα ποιοτικής μεθοδολογίας
  • να έχουν εξοικειωθεί τις βασικές, ποιοτικές μεθόδους έρευνας
  • να έχουν εξοικειωθεί με το ερευνητικό σχέδιο στην ποιοτική έρευνα (διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, συλλογή και ανάλυση δεδομένων)
  • να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια μικρής κλίμακας ποιοτική έρευνα
  • να έχουν κατακτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για τη συγγραφή βιβλιογραφικής ανασκόπησης και ερευνητικής αναφοράς

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών στο μάθημα γίνεται με βάση εργασία τύπου ερευνητικής αναφοράς της εμπειρικής έρευνας που έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σε μικρές ομάδες (αξιολόγηση γραπτής εργασίας, 50%) και με βάση προφορικές εξετάσεις και παρουσίαση της εμπειρικής έρευνας που υλοποιήθηκε (ατομική αξιολόγηση, 50%) στο τέλος του εξαμήνου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση, καθώς κατά τη διάρκειά του πραγματοποιούνται ασκήσεις και εργαστήρια επίβλεψης της εκπόνησης των ερευνών που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι φοιτητές/τριες.

Διδακτική μεθοδολογία

Διαλέξεις και εργαστήρια επίβλεψης της εκπόνησης των μικρής κλίμακας, «ποιοτικών» εμπειρικών ερευνών που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι φοιτητές/τριες, σε μικρές ομάδες στο πλαίσιο του μαθήματος ως μέρος των υποχρεώσεών τους για το μάθημα. Κάθε εβδομάδα, μετά την παρακολούθηση διαλέξεων, οι φοιτητές/τριες έχουν εποπτεία σε κάθε στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας, στο πλαίσιο εργαστηρίων.

Δικτυακή θέση μαθήματος: https://eclass.uth.gr

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
vp0815_analytikes_plirofories.pdf87.59 KB