«Κοινωνική Ψυχολογία Ι» και «Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Η ομάδα»

Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να αξιολογηθούν οι φοιτητές/ήτριες στα μαθήματα αυτά, χρειάζεται να τα έχουν δηλώσει και να έχουν εγγραφεί e-class.

Ο διδάσκων