Προσχολική ηλικία και χώροι κατασκευών

Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΔ0330
Είδος Μαθήματος: 
ΠΕ
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5

Συνοπτική περιγραφή του μαθήματος (Syllabus):
Το μάθημα εξετάζει τα κονστρουκτιβιστικά στοιχεία της ομότιμης παιδαγωγικής όπως αυτά αναπτύσσονται στις ανοικτές τεχνολογίες και στους ανοικτούς χώρους κατασκευών (Makerspaces/FabLabs) διερευνώντας τις παιδαγωγικές δυναμικές τους. Οι χώροι κατασκευών δημιουργούν ένα πεδίο έρευνας ανοιχτού τύπου, χωρίς προκαθορισμένα αποτελέσματα, ενδυναμώνουν τις ικανότητες και τις γνώσεις που γίνονται ιδιαίτερα σημαντικές στις μεταψηφιακές μας κοινωνίες και οδηγούν τα παιδιά σε ρόλους ενεργής συμμετοχής και μάθησης.

Αριθμός πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS): 5

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  • Bollier, D. (2016). Κοινά Μια Σύντομη Εισαγωγή, Αθήνα: ANGELUS NOVUS
  • Περπερίδης, Γ. (2022). Επίμετρο στο βιβλίο του Feenberg Andrew (2010) Μεταξύ λόγου και εμπειρίας: Κείμενα για την τεχνολογία και τη νεωτερικότητα, Εκδόσεις Ροπή

 

Κατανομή Διδακτέας Ύλης:
Η διδακτέα ύλη ακολουθεί τη δομή του βιβλίου με εμβόλιμες θεματικές.

Υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος: 
Προαιρετική παρακολούθηση, εργασία/ες, βιωματικές ασκήσεις, τελικές εξετάσεις

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Συμμετοχή στο μάθημα & βιωματικά εργαστήρια, μια συλλογική εργασία και μια ατομική εργασία (40%), γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (60%).

Δομή μαθήματος / Διδακτική μέθοδος:
Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και συζήτηση με βάση τη βιβλιογραφία, παρουσίαση παραδειγμάτων από εμπειρικές έρευνες και υπάρχουσες κοινότητες καθώς επίσης από βιωματικά εργαστήρια, επισκέψεις και ασκήσεις.

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο έχει ενταχθεί το μάθημα:
Πρόγραμμα σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 7ο εξάμηνο (link)

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

  • Η εφαρμογή των κονστρουκτιβιστικών μεθόδων των χώρων ανοικτών κατασκευών και οι διαδικασίες μάθησης που βασίζονται στη συν-δημιουργία
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αξιοποίηση των κοινοτήτων των ανοικτών χώρων κατασκευών, των υλικών, της γνώσης, των μεθόδων και των δυναμικών τους
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων που βασίζονται σε κατασκευές

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr