Δελτίο Τύπου Συνεδρίου Smooth "Εκπαιδευτικά κοινά και ενεργή κοινωνική ένταξη"

Εκπαιδευτικά κοινά και ενεργή κοινωνική ένταξη

Συνέδριο 26-28 Μαΐου, 

Βόλος, Ελλάδα

Το χρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ ερευνητικό πρόγραµµα SMOOTH (Horizon2020) οργανώνει διεθνές συνέδριο, µε σκοπό να φέρει κοντά ερευνητές/ήτριες, φοιτητές/ήτριες, ακαδηµαϊκούς, εκπαιδευτικούς, οργανώσεις κοινωνικής δράσης, ακτιβιστές/ίστριες, δηµοσιογράφους και φορείς χάραξης πολιτικής για τηνεκπαίδευση, ώστενα συζητήσει τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που έχει µια προσανατολισµένη στα κοινά εκπαίδευση, προκειμένου: α)να συζητηθούν οι δυνατότητες μιας εκπαίδευσης βασισμένης στα κοινά για την αντιστροφή των ανισοτήτων και β) να παρουσιαστούν καλές πρακτικές των κοινών.

Στο συνέδριο θα συζητηθεί η επίδραση των κοινών στην αναμόρφωση της εκπαίδευσης και την κοινωνική αλλαγή γενικότερα, σε µια βάση ισότητας, αλληλεπίδρασης, συµµετοχής, φροντίδας και ελευθερίας. Επίσης, θα ασχοληθούμε µε την ενεργό κοινωνική ένταξη σύμφωνα µε τα «εκπαιδευτικά κοινά», µέσω ποικίλων µμεθοδολογιών όπως η παιδαγωγική καταγραφή, η παιδαγωγική της (ενεργητικής) ακρόασης, η εθνογραφία, η ανάλυση του λόγου κ.λπ. Τα «εκπαιδευτικά κοινά» αφορούν μαθησιακές κοινότητες όπου οι αποφάσεις σχετικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνονται συλλογικά από κοινού µε ισότιμη συµµετοχή των εκπαιδευτικών, των µαθητών και των κηδεµόνων (όταν πρόκειται για ανηλίκους). Η ίδια η πρακτική της εκπαίδευσης και της µάθησης γίνεται «κοινό αγαθό ή πόρος» ο οποίος διαµορφώνεται και διαχειρίζεται συλλογικά, από τα µέλητης εκπαιδευτικής κοινότητας, µε όρους ισότητας, ελευθερίας και συµµετοχής. Επιπροσθέτως, οι προτάσεις σχετικά µε τη βελτίωση και τον εµπλουτισµό της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελούν βασικό κοµµάτι του συνεδρίου. Ακόµα, εξίσου σηµαντική είναι η συζήτηση για την ανάπτυξη εργαλείων αναγνώρισης αλλά και διάφορων πρακτικών ή «γλωσσών» αξιολόγησης των µαθησιακών  αποτελεσµάτων των κοινών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ https://smooth-ecs.eu/