Φιλοσοφία με παιδιά

Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΔ1405
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5

 

Περιγραφή του μαθήματος

Σκοπός της µαθήµατος είναι η κατάλληλη προσέγγιση και διατύπωση βασικών φιλοσοφικών ερωτηµάτων και η ανάπτυξη διαλόγου πάνω σε αυτά. Συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και του αναστοχασµού των µαθητών σε ερωτήµατα και προβληµατισµούς που αφορούν σε πολλά και διαφορετικά θέµατα της ανθρώπινης ζωής, της κοινωνικής συνύπαρξης, της διαχείρισης της ετερότητας, της βαθύτερης γνώσης του εαυτού και του «άλλου». Στο πλαίσιο του µαθήµατος ΦµΠ οι φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά και τους τρόπους πρακτικής εφαρµογής της ΦµΠ µε εστίαση στην προσχολική ηλικία. Επίσης, θα εκπαιδευτούν στον εµπλουτισµό των αναλυτικών προγραµµάτων µε θέµατα ΦµΠ, καθώς και στην σύνδεση της ΦµΠ µε διαφορετικά διδακτικά αντικείµενα της σχολικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, θα γνωρίσουν και θα αξιολογήσουν σχετικό διδακτικό υλικό, αλλά και θα σχεδιάσουν υλικό πάνω στο αντικείµενο της ΦµΠ. Σκοπός των παραπάνω είναι η επίτευξη του βασικού σκοπού του συγκεκριµένου µαθήµατος που είναι η εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών αφενός στις επιµέρους θεωρητικές διαστάσεις της ΦµΠ και αφετέρου στην συστηµατική και αποτελεσµατική αξιοποίηση της µε έµφαση στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία.