Η Σύγχρονη Τέχνη στο Εικαστικό Εργαστήριο: Διδακτικές Εφαρμογές στην Προσχολική Εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΤ0107
Είδος Μαθήματος: 
Ε Εργαστηριακό
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5

Το εργαστηριακό μάθημα επικεντρώνεται στη δημιουργική έκφραση (Studio art class) και έχει ως κύριο στόχο τη βιωματική εξερεύνηση στον τομέα των εικαστικών τεχνών. Στόχος είναι η ανάπτυξη των δημιουργικών και ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών, καθώς και η εξοικείωσή τους με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καλλιτεχνικών προγραμμάτων για την προσχολική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται έννοιες της σύγχρονης τέχνης και της εικαστικής δημιουργίας, που προέκυψαν μετά τις δεκαετίες του 1970 και 1980. Η σύγχρονη τέχνη διαφέρει από τη μοντέρνα σε πολλές πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων για την ερμηνεία των εικαστικών τεχνών. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με πρακτικές της σύγχρονης τέχνης, που περιλαμβάνουν την πολύ-αισθητηριακή εικαστική εμπειρία (interdisciplinary art), τη χρήση ψηφιακών μέσων και τη συμμετοχή της κοινότητας στη δημιουργία του έργου (π.χ. το προσανατολισμό της τέχνης στην κοινότητα – socially engaged art και κοινωνικές παρεμβάσεις - art interventions). Το μάθημα αυτό επιδιώκει την εξέταση της συνύπαρξης των ψηφιακών και παραδοσιακών καλλιτεχνικών μέσων με την κοινωνική εμπλοκή και τη συμμετοχή της κοινότητας. Οι φοιτητές δημιουργούν έργα τόσο με ψηφιακά (βίντεο, ηχητικά έργα, ψηφιακές μορφές) όσο και με παραδοσιακά μέσα (κεραμική, ζωγραφική, κατασκευές, κολλάζ, πηλό, γύψο, ξύλο, σαπούνι) και εφαρμόζουν διάφορες διαδικασίες, με στόχο την ανάδειξη των εννοιολογικών διαστάσεων του έργου τους. Επιπλέον, εφαρμόζουν δημιουργικές στρατηγικές της σύγχρονης τέχνης, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα την καλλιτεχνική σκέψη των σύγχρονων καλλιτεχνών.