Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών», του Παιδαγωγικού τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης

Φορέας Χρηματοδότησης: 
Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.-ΕΣΠΑ 2007-13
Ημερομηνία Έναρξης: 
09/2009
Ημερομηνία Λήξης: 
08/2012

Το έργο αποσκοπεί στην Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών/ριών σε φορείς και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχει διάρκεια δύο μήνες, πραγματοποιείται από τους/ις Φοιτητές/ριες του 8ου  εξαµήνου, κυρίως κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών σε Ιδιωτικούς παιδικοί σταθμοί και σχολεία, κατασκηνώσεις, παιδότοποι, χώροι δημιουργικής απασχόλησης, κλπ. Απαραίτητη προϋπόθεση η απασχόληση των Φοιτητών/ριών να έχει συνάφεια µε το αντικείμενο των σπουδών τους.
Βασικοί στόχοι του προγράμματος αποτελούν: η απόκτηση επαγγελματικής εµπειρίας, ο εμπλουτισμός του βιογραφικού σημειώματος των ασκούμενων, η βελτίωση των ατοµικών τους δεξιοτήτων, η συνειδητοποίηση των ορίων δράσης τους μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, η ανάληψη ευθυνών και ρόλων που συμβάλλουν καθοριστικά στην εργασιακή τους ωριμότητα, η αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης και η εφαρμογή της σε αληθινές εργασιακές συνθήκες, καθώς και η αµοιβή τους Οι Φορείς και Επιχειρήσεις επιλέγονται από τους/ις οι ίδιοι/ες ή σε συνεργασία με τον επόπτη Καθηγητή/ρια τους ή τους προτείνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία της κ. Δ.Μ. Κακανά http://www.ece.uth.gr/main/el/node/29.