Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών», του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Φορέας Χρηματοδότησης: 
Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.-ΕΣΠΑ 2007-2013
Ημερομηνία Έναρξης: 
09/2009
Ημερομηνία Λήξης: 
08/2012

Το έργο αποσκοπεί στην οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, με βασικές δράσεις το συντονισμό των ενεργειών υλοποίησης, δικτύωσης και προβολής του έργου των 15 επιμέρους Γραφείων Πρακτικής Άσκησης, των  Τμημάτων του ΠΘ. και, κυρίως, τη δημιουργία διαύλου σταθερής επικοινωνίας μεταξύ του Ιδρύματος και των επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης, συντάσσει μελέτες με βάση τα δεδομένα των ερωτηματολογίων που υποβάλλουν φοιτητές- καθηγητές/επόπτες- φορείς (http://www.pa.uth.gr/ )