Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «πρακτικής άσκησης φοιτητών και φοιτητριών» (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

για το ακαδημαϊκό έτος  2017-2018

 Βόλος, 2018

 Εισαγωγή

 Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και συμβάλλει ενεργά τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές(-τριες) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

 

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης αποσκοπεί, μέσω της τοποθέτησης των φοιτητών(-τριών) σε φορείς και οργανισμούς, στην εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Υπηρεσιών/Επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα,

 

Ø Η εξοικείωση των φοιτητών(-τριών) με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού χώρου, θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, το ύψος των απολαβών και την αγορά εργασίας, όπως διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Ø Οι εμπειρίες των ασκούμενων φοιτητών(-τριών), μεταφερόμενες στο Τμήμα, έχουν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών. 

Ø η Πρακτική Άσκηση δίνει την ευκαιρία στις Οργανισμούς, Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις να γνωρίσουν φοιτητές(-τριες) στο πλαίσιο μιας διαδικασίας μελλοντικής επιλογής του επιστημονικού τους προσωπικού.

Ø Με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών(-τριών) επιτυγχάνεται η αμφίδρομη διάχυση γνώσεων, πληροφοριών και τρόπων σκέψης μεταξύ μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας και των Υπηρεσιών/Επιχειρηματικής κοινότητας, με θετικές επιπτώσεις στη σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής.

 

1.   Ακαδημαϊκό και Χρηματοδοτούμενο Πλαίσιο

 

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» 2014 - 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Σε αυτό συμμετέχουν:

 

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών:

-          Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

-          Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

-          Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

-          Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

-          Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

-          Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

-          Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Σχολή Θετικών Επιστημών

-          Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική

-          Τμήμα Πληροφορικής

 

Πολυτεχνική Σχολή

-          Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

-          Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  

-          Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  

-          Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

-          Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  

 

Σχολή Επιστημών Υγείας

-          Τμήμα Κτηνιατρικής  

-          Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας  

 

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

-          Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

 

Στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν μόνο προπτυχιακοί φοιτητές(-τριες) των προαναφερθέντων Τμημάτων και εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το Τμήμα τους. Στο Πρόγραμμα δε μπορούν να συμμετέχουν αλλοδαποί φοιτητές(-τριες)  που έρχονται στο Ίδρυμα μέσω του Προγράμματος Erasmus. Οι φοιτητές(-τριες) μπορούν να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας (το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα μετακίνησης και διαμονής) και σε φορείς που ειδικεύονται στο αντικείμενο των σπουδών τους.

 

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης στο χρηματοδοτούμενο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 δε σχετίζεται με άλλους τρόπους Πρακτικής Άσκησης που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές(-τριες) κατά τη διάρκεια των Σπουδών τους (π.χ. Erasmus, AISEC, κλπ). Συνεπώς, εάν κάποιος(-α) φοιτητής(-τρια) έχει πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση με έναν από τους υπόλοιπους τρόπους, μπορεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση και μέσω του Προγράμματος Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Σε κάθε ένα από τα Τμήματα που μετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης υπάρχει, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης, «Θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης».

 

Η «Θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης» ορίζει τα ακόλουθα:

 

Ø  Αν η Πρακτική Άσκηση είναι Υποχρεωτική ή Προαιρετική για τη λήψη του πτυχίου.

Ø  Επιστημονικά Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης, αρμόδιο για την εποπτεία, την καθοδήγηση και την αντιμετώπιση κάθε είδους κωλύματος καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών(-τριών).

Ø  Περίοδο Διεξαγωγής, τους ημερολογιακούς μήνες που επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση (π.χ μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες  Ιούλιο και Αύγουστο ή ολόκληρο το χρόνο).

Ø  Διάρκεια, το σαφές χρονικό διάστημα (ακέραιοι μήνες) που δύναται να ασκηθούν οι φοιτητές(-τριες) π.χ. 2 μήνες, 1μήνα.

Ø  Κριτήρια επιλογής των ασκούμενων, τα οποία είναι αυστηρά ακαδημαϊκά  και επιτρέπουν την  βαθμολογική ταξινόμησή τους.

Ø  Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τρία μέλη (εκ των οποίων τουλάχιστον 2 μέλη ΔΕΠ) με σαφή υποχρέωση να αξιολογεί τις αιτήσεις, να κοινοποιεί την ταξινομική κατάταξη (μοριοδότησης) στην ιστοσελίδα του Τμήματος εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και την ίση μεταχείρισης όλων των υποψηφίων.

Ø  Εποπτεία, προαιρετικά μπορεί το Τμήμα να ορίσει εκτός από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης και επόπτες.

Ø  Πιστωτικές μονάδες, που θα λαμβάνουν οι φοιτητές(-τριες) μετά την επιτυχημένη εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης. Οι πιστωτικές μονάδες δύναται να προσμετρώνται ή και όχι στη λήψη του πτυχίου.  

Ø  Απόδοση βαθμολογίας, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Τμήματος.

Ø  Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία ορίζεται συνολικά από το Ίδρυμα και είναι υπεύθυνη για να διαχειρίζεται πιθανές ενστάσεις που θα μπορούν να υποβάλλονται εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος των πέντε (5)  εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων ταξινομικής κατάταξης του εκάστοτε Τμήματος, κι εν γένει, να εγγυάται την ομαλή και δίκαιη επιλογή των υποψήφιων ασκούμενων.   

 

 

Διοικητική Υποστήριξη

 

Υπεύθυνο για την Διοικητική Υποστήριξη των φοιτητών(-τριών) είναι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύει στο Συγκρότημα Τσαλαπάτα (www.pa.uth.gr). Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αναλαμβάνει να δρομολογήσει  σε συνεργασία με τους φοιτητές(-τριες) όλη τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης (από την ενημέρωση έως και την πληρωμή των ασκούμενων) και να συντονίσει ενέργειες δημοσιότητας και προβολής του Προγράμματος.

 

Πληρωμή

 

Η πληρωμή των ασκούμενων γίνεται εφάπαξ με το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, μετά τον έλεγχο ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρόγραμμα. Το χρηματικό ποσό ορίζεται κεντρικά από το Ίδρυμα και ενιαία για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το ύψος της αμοιβής υπολογίζεται αναλόγως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και της εκτίμησης του αριθμού των φοιτητών που θα συμμετάσχουν σε αυτή. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φοιτητής(-τρια).

Ασφάλιση

 

Οι φοιτητές(-τριες) ασφαλίζονται κάθε μήνα για το 1% του ασφαλίστρου που αντιστοιχεί στην κατώτερη κλάση ασφάλισης και πρόκειται για ασφάλιση έναντι εργατικού ατυχήματος. Οι φοιτητές(-τριες), λόγω της ασφάλισής τους από την Πρακτική του/της Άσκηση, δεν παύουν να είναι ασφαλισμένοι(-ες) στους γονείς τους (ή αν είναι άμεσα ασφαλισμένοι(-ες ) στη δική τους ασφάλεια) και δε χάνουν την ασφάλισή τους. Το 1% του ασφαλίστρου αντιστοιχεί σε 10,11 € μηνιαίως, το οποίο υπολογίζεται, βάσει νόμου, επί του τεκμαρτού ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (δηλαδή επί του μηνιαίου ποσού 1.011 €). Το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά υπέρ ΙΚΑ είναι ανεξάρτητο από το ποσό που αντιστοιχεί στη σύμβαση των ασκούμενων.

Επιδόματα

 

Εάν υπάρχουν φοιτητές(-τριες) που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, αυτοί θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, το επίδομα αυτό θα διακοπεί. Συνεπώς, πριν την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα θα πρέπει να συζητήσουν με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός τους προκειμένου να εξετάσουν εάν υπάρχουν εναλλακτικές. Στην περίπτωση που οι φοιτητές(-τριες) λαμβάνουν επίδομα λόγω αναπηρίας (ΑμΕΑ) ή λόγω θανάτου του γονέα/κηδεμόνα, θα πρέπει να ενημερωθούν από το Φορέα από τον οποίο λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα, εάν με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, διακόπτεται το επίδομα. Αυτό εξαρτάται ολοκληρωτικά από το συγκεκριμένο Φορέα.

Ωράριο

 

Οι ασκούμενοι(-ες) τηρούν το ωράριο εργασίας του φορέα που έχουν επιλέξει να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση.

Άδειες

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης δεν μπορεί να χορηγήσει ημέρες άδειας σε ασκούμενους(-ες). Οι ασκούμενοι(-ες) μπορούν όμως να ζητήσουν από τον υπεύθυνο του φορέα όπου ασκούνται έως και δύο  μέρες  αθροιστικά στο σύνολο της διάρκειας της Πρακτικής Άσκησης, είτε για προσωπικούς λόγους (π.χ. ασθένεια), είτε για εκπαιδευτικές υποχρεώσεις (π.χ. εξεταστική). Σε περίπτωση που το διάστημα απουσίας υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες, θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

 

2.   Δικαίωμα Συμμετοχής

 

Φοιτητές(-τριες)

 

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται αποκλειστικά στους/στις προπτυχιακούς(-ες) φοιτητές(-τριες) του Τμήματος όλων  των   κατευθύνσεων   και   ειδικεύσεών   του,   που   πληρούν   τις   προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στη Θεσμοθέτηση του εκάστοτε Τμήματος και:

1.    Συμμετέχουν σε αυτή φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους (7ο και 8ο εξάμηνο) και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα 2/3 του Προγράμματος Σπουδών. Συγκεκριμένα, για του φοιτητές του 4ου έτους, οι οποίοι δηλώνουν 50 μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου, τα 2/3 αντιστοιχούν σε 33 μαθήματα, ενώ για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί με κατατακτήριες εξετάσεις και δηλώνουν 44 μαθήματα, τα 2/3 αντιστοιχούν σε 29 μαθήματα.

2.    Κατά   προτεραιότητα,   δεν   έχουν   συμμετάσχει   στο   παρελθόν   σε δραστηριότητα   Πρακτικής Άσκησης   στο χρηματοδοτούμενο πλαίσιο ΕΣΠΑ 

3.    Κατά προτεραιότητα δεν   έχουν   απασχοληθεί   στο   παρελθόν,   με   εξαρτημένη   σχέση   εργασίας ή   ως   ελεύθεροι επαγγελματίες, στα επιστημονικά, ερευνητικά και εφαρμοσμένα αντικείμενα στα οποία το Τμήμα αναπτύσσει δραστηριότητα πρακτικής άσκησης κατά την έννοια του παρόντος.

4.    Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί και δεν ανήκουν σε σώματα          ασφαλείας (αστυνομία, πυροσβεστική).

Η διαπίστωση της κάλυψης των υπ' αριθμ. 1 και 2 προϋποθέσεων, γίνεται με απλή δήλωση του/της φοιτητή(-τριας) και διακρίβωση των σχετικών στοιχείων από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Η   διαπίστωση   της   κάλυψης  των  υπ'   αριθμ  3 και 4   προϋποθέσεως,  γίνεται   με Υπεύθυνη  Δήλωση  του/της φοιτητή(-τριας), όπως κατά περίπτωση ορίζεται στην προκήρυξη της σχετικής δράσης από το Τμήμα, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (www.pa.uth.gr).

 

Επιλογή Συνεργαζομένων Φορέων

 

Κύρια μέριμνα για την επίτευξη των στόχων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποτελεί η συμμετοχή σημαντικού αριθμού φορέων και επιχειρήσεων και η προσφορά θέσεων Πρακτικής Άσκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται συστηματική προσπάθεια τόσο για τη διατήρηση, όσο και για την επέκταση  και εμβάθυνση των σχέσεων συνεργασίας με τους φορείς, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

 

Οι συνεργαζόμενοι φορείς μπορεί να ανήκουν στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα, με προτεραιότητα στον ιδιωτικό τομέα λόγω προϋποθέσεων ΕΣΠΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, από την 1η Απριλίου 2014 (http://bit.ly/2BPvaCd), οι συνεργαζόμενοι φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr/) μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης με όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων Πρακτικής Άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα.

 

Επίσης, οι συνεργαζόμενοι φορείς οφείλουν να εμφανίζουν συνάφεια του   αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο  των σπουδών και κριτήριο αποτελεί ακόμα, η  προηγούμενη επιτυχής συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 

Η κάλυψη των ανωτέρω κριτηρίων διαπιστώνεται, με μέριμνα του Επιστημονικά Υπευθύνου του εκάστοτε Τμήματος, από τη σχετική αλληλογραφία με τον φορέα, τις τυχόν προηγούμενες εκθέσεις πεπραγμένων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων   ελληνικών   ΑΕΙ,   καθώς   και   από   κάθε   δημόσια  πληροφόρηση, επίσημη ή και επιστημονική.

 

 

3.   Διαδικασία Εφαρμογής Πρακτικής Άσκησης

 

Ενημέρωση φοιτητών(-τριών)

Δύο μήνες, τουλάχιστον, πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης στα Τμήματα πραγματοποιούνται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, εκδηλώσεις ενημέρωσης για τη γνωστοποίηση στους/στις φοιτητές(-τριες) των απαραίτητων διαδικασιών και προϋποθέσεων συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Οι ανακοινώσεις για τις εκδηλώσεις ενημέρωσης όπως και σχετικό ενημερωτικό υλικό, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος.  Επιπλέον, κάθε ακαδημαϊκό έτος πραγματοποιούνται Ημερίδες για την Πρακτική Άσκηση με σκοπό την προβολή και δημοσιότητα του Προγράμματος, την ενημέρωση των φοιτητών(-τριών) και την προσέλκυση φορέων υποδοχής για την ποιοτική αναβάθμιση της Πρακτικής.

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης

Κατ' έτος, προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός χρηματοδοτούμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης για κάθε Τμήμα του Ιδρύματος που συμμετέχει στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Οι επωφελούμενοι (-ες) είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές(-τριες) των Τμημάτων, οι οποίοι δύναται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2 και αυτές της θεσμοθέτησης του εκάστοτε Τμήματος.

Οι αιτήσεις εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης κατατίθενται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος,  τουλάχιστον δύο μήνες πριν την περίοδο έναρξης της Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος. Το ακριβές διάστημα κατάθεσης των αιτήσεων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής, αλλά και του Τμήματος. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές(-τριες) οφείλουν να καταθέτουν την αίτησή τους εμπρόθεσμα, διαφορετικά αποκλείονται από τη διαδικασία. 

Επιλογή φοιτητών(-τριών) και γνωστοποίηση αποτελεσμάτων

Αμέσως μετά την ενημέρωση των φοιτητών(-τριών) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής και του Τμήματος, οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση και των απαραίτητων δικαιολογητικών. Οι ενδιαφερόμενοι(-ες) είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν με δική τους πρωτοβουλία τις ανακοινώσεις για την ενημέρωσή τους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής οι ενδιαφερόμενοι(-ες) υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής («Αίτηση Εγγραφής») στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (www.pa.uth.gr), καθώς και τα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Οι αιτήσεις των φοιτητών(-τριών) που πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις αξιολογούνται αμέσως μετά το πέρας του διαστήματος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των ασκούμενων είναι περιορισμένος, με βάση τη  χρηματοδότηση του Προγράμματος, η επιλογή των φοιτητών(-τριών), που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, δεν πραγματοποιείται αυθαίρετα ή τυχαία (π.χ. με κλήρωση). Αντιθέτως, βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, τα οποία ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και είναι ακριβώς τα ίδια για όλους(-ες) τους/τις φοιτητές(-τριες) του Τμήματος επιτρέποντας την ταξινομική κατάταξή τους.

Οι φοιτητές επιλέγονται βάσει του ακόλουθου αλγόριθμου «μοριοδότησης» :

«Αριθμός επιτυχιών μαθημάτων (έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης) / Συνολικός αριθμός μαθημάτων x 10 x Μέσο Όρο Βαθμολογίας επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων»

Τα αποτελέσματα της βαθμολογικής ταξινόμησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Για την υποβολή τυχόν ενστάσεων δίδεται περιθώριο πέντε (5) εργάσιμων ημερών αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τις οποίες αξιολογεί η Επιτροπή Ενστάσεων, που είναι η κοινή για όλα τα Τμήματα.

Επιλογή Φορέα Υποδοχής

Μετά την επιλογή και δημοσίευση του πίνακα των συμμετεχόντων  στο Πρόγραμμα, ξεκινά η διαδικασία αναζήτησης του Φορέα Υποδοχής από τους/τις φοιτητές(-τριες) για την εκπόνηση της Πρακτικής τους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους/τις φοιτητές(-τριες) και τους φορείς υποδοχής, συμβάλει ουσιαστικά στην αναζήτηση θέσεων Πρακτικής Άσκησης και φροντίζει για την ομαλή μετάβαση του/της φοιτητή(-τριας) στο φορέα υποδοχής. Βασικός στόχος, είναι να προσφέρονται μόνιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης, όπου είναι δυνατόν, με υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων συνεργασίας με φορείς, ώστε να διευκολύνεται η δραστηριότητα αυτή για τα επόμενα έτη.

Η αναζήτηση και εξεύρεση θέσεων Πρακτικής Άσκησης είναι δυνατό να γίνεται και από τους ίδιους τους/τις φοιτητές(-τριες). Οι φοιτητές(-τριες) μπορούν είτε να ανατρέχουν στη βάση δεδομένων ΑΤΛΑΣ ((https://atlas.grnet.gr/) για την εξεύρεση διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, είτε μέσω προσωπικής αναζήτησης στην περιοχή που τους ενδιαφέρει να ασκηθούν. Οι θέσεις που προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο τίθενται στην κρίση του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Τμήματος, ο οποίος μετά από σχετική διερεύνηση καταλληλότητας τις εγκρίνει ή όχι σε συνεργασία με τους επόπτες, όπου υπάρχουν.

 

4.   Βήματα Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης από φοιτητή(-τρια)

 

Βήμα 1ο : Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής και κατάθεση δικαιολογητικών

 

Στο βήμα αυτό οι ενδιαφερόμενοι(-ες) εισέρχονται με τα στοιχεία του Εύδοξου στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (www.pa.uth.gr) για να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Εγγραφής και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα εις διπλούν) :

Ø  Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ (ΑΜΑ ΙΚΑ).                         (https://apps.ika.gr/eInsEligibility/). Ο/Η φοιτητής(-τρια) το παραλαμβάνει από οποιοδήποτε Υποκαταστήμα ΙΚΑ με την επίδειξη της ταυτότητάς του.

Ø  Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - ΑΜΚΑ (στο www.amka.gr ή στο ΚΕΠ)

Ø  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ και τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία – ΔΟΥ στην οποία υπάγεται.

Ø  Αριθμός Ταυτότητας και Εκδούσα Αρχή (στην περίπτωση που δεν υπάρχει Ταυτότητα, τότε απαιτείται  Διαβατήριο).

Ø  Ενεργό λογαριασμό σε μία Τράπεζα (πρώτος συνδικαιούχος ή μοναδικός δικαιούχος). Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής(-τρια) δε διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό σε καμία Τράπεζα πρέπει να κάνει αίτηση για να ανοίξει λογαριασμό στην Τράπεζα που επιθυμεί.

Ø  Βιβλιάριο ασθενείας ή Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (είτε έμμεσα ασφαλισμένοι/ες στους γονείς/κηδεμόνες τους είτε διαθέτουν δική τους ασφάλεια). Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής(-τρια) είναι ανασφάλιστος(-η) καταθέτει βεβαίωση ασφάλισης από τον ΕΟΠΥΥ.

Ø  Αναλυτική βαθμολογία.

 

Βήμα 2ο : Επιλογή φοιτητών(-τριών) και Καρτέλα Πρακτικής Άσκησης

 

Ενημέρωση του/της φοιτητή(-τριας) από τις ιστοσελίδες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματός του για τα αποτελέσματα επιλογής φοιτητών(-τριών). Εφόσον ο/η φοιτητής(-τρια) είναι στη λίστα επιτυχόντων και έχει ολοκληρωθεί η περίοδος των ενστάσεων, μπορεί να υποβάλει Καρτέλα Πρακτικής Άσκησης ηλεκτρονικά (www.pa.uth.gr),  στην οποία συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν στη θέση της Πρακτικής Άσκησης.

 

Βήμα 3ο : Ειδική Σύμβαση Φοιτητών(-τριών)

 

Μετά την αντιστοίχιση της προσφερόμενης θέσης με τον/την φοιτητή(-τρια) μέσω της πλατφόρμας ΑΤΛΑΣ από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, τα στελέχη του Γραφείου προχωρούν στη σύνταξη της Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών η οποία υπογράφεται από τον/την φοιτητή(-τρια), την Επιτροπή Ερευνών, τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος και τον Υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και στην οποία περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των συμβαλλόμενων μερών. Μετά την υπογραφή της, ο κάθε συμβαλλόμενος κρατά ένα αντίτυπό της. Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή Ερευνών είναι ο εργοδότης των φοιτητών(-τριών), ενώ ο φορέας στον οποίο πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση είναι μόνο Φορέας Υποδοχής.

 

Βήμα 4ο : Απογραφικό  Δελτίο Εισόδου

 

Εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο/η φοιτητής(-τρια) πρέπει να συμπληρώσει το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου (www.pa.uth.gr).

 

5. Υποχρεώσεις φοιτητών(-τριών)

Οι φοιτητές(-τριες) μεταβαίνουν στο χώρο του φορέα υποδοχής και εκπονούν Πρακτική Άσκηση για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών. Στο διάστημα αυτό, τόσο ο Επιστημονικά Υπεύθυνος όσο και ο επόπτης/υπεύθυνος του φορέα υποδοχής καθοδηγούν τους/τις φοιτητές(-τριες).

 

O φοιτητής(-τρια) οφείλει να  ελέγχει συστηματικά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (www.pa.uth.gr) και του Τμήματός του/της, όπως και το e-mail του, καθώς αυτά αποτελούν τα κύρια μέσα επικοινωνίας και πρόσκλησης στις συναντήσεις/εκδηλώσεις ενημέρωσης που διοργανώνονται από τα στελέχη της Πρακτικής Άσκησης.

 

Η  Πρακτική  Άσκηση των  φοιτητών(-τριών) σε  φορείς απασχόλησης πρέπει  να έχει εκπαιδευτικό αλλά  και επαγγελματικό χαρακτήρα. Ο/Η φοιτητής(-τρια) που ασκείται σε έναν φορέα πρέπει να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και να απολαμβάνει ίσης μεταχείρισης με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του φορέα, ώστε να αποκτήσει επαγγελματική συνείδηση και να μην προκληθούν προβλήματα στο φορέα. Όλοι οι φοιτητές(-τριες) υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχημάτων κατά την περίοδο της άσκησής τους που καλύπτεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές(-τριες) υποχρεούνται επίσης:

 

Ø  να ακολουθούν πιστά τις διαδικασίες του πλαισίου της Πρακτικής Άσκησης, ώστε να εξασφαλιστεί απολύτως η ασφάλιση και η πληρωμή τους,

Ø  να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους έτσι ώστε να μη προκληθούν προβλήματα στη συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τους φορείς απασχόλησης,

Ø  να  συμμετέχουν  στις  συναντήσεις  με  τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμημάτος και  τον  υπεύθυνο/επόπτη  από  το φορέα απασχόλησής τους και να απευθύνονται σε αυτούς για οποιοδήποτε θέμα προκύψει,

Ø  να φροντίζουν για την τακτική προσέλευσή τους στο φορέα απασχόλησης, την πιστή τήρηση των ωραρίων και την υπεύθυνη εκτέλεση των εργασιών που τους ανατίθενται.

 

 

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές(-τριες) υποχρεούνται:

 

Ø  Να  συμπληρώσουν ηλεκτρονικά (www.pa.uth.gr) την Έκθεση Αποτίμησης της Πρακτικής Άσκησης  η  οποία περιλαμβάνει μία σύντομη περιγραφή των εργασιών που πραγματοποίησαν κατά την Πρακτική Άσκηση.

Ø  Να  συμπληρώσουν ηλεκτρονικά (www.pa.uth.gr) το Έντυπο Αξιολόγησης των ασκούμενων φοιτητών(-τριών), το οποίο έχει ως στόχο την καταγραφή των εντυπώσεων, των οφελών που αισθάνονται ότι αποκόμισαν και του βαθμού ικανοποίησής τους από την Πρακτική Άσκηση, όσο αφορά στο αντικείμενο και το περιβάλλον εργασίας, τον φορέα και την παρακολούθηση από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο.

Ø  Να  συμπληρώσουν ηλεκτρονικά (www.pa.uth.gr) το Απογραφικό  Δελτίο Εξόδου.

Ø  Να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα έντυπα: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης  και την Βεβαίωση Πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης από τον φορέα υποδοχής.

 

 6. Υποχρεώσεις φορέα υποδοχής

Ø  Το αντικείμενο απασχόλησης και το ωράριο των φοιτητών καθορίζεται από το πρόγραμμα του φορέα όπου πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση. Παρόλα αυτά, συνιστάται το αντικείμενο απασχόλησής τους να έχει συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών τους.

Ø  Ο φορέας υποδοχής εξασφαλίζει, κατά το δυνατόν, ότι ο/η ασκούμενος/η φοιτητής(-τρια) έχει τις ίδιες υποχρεώσεις αλλά και απολαμβάνει ίσης μεταχείρισης με τους άλλους εργαζόμενους.

Ø  Συμπληρώνει το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης, στο οποίο θα πρέπει να καταγράφει τις εντυπώσεις και το βαθμό ικανοποίησης του φορέα υποδοχής, σχετικά με τη συμπεριφορά του ασκούμενου φοιτητή(-τριας), την αποτελεσματικότητά του/της και την επίτευξη των στόχων της Πρακτικής Άσκησης.

Ø  Συντάσσει και υπογράφει σχετική Βεβαίωση Πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης για κάθε φοιτητή(-τρια).

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Κώστας Μάγος (magos [at] uth [dot] gr">email:magos [at] uth [dot] gr ).

Την Διοικητική Υποστήριξη του έργου έχει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Στοιχεία επικοινωνίας: ☎ 24210-06382,  @ praktiki [dot] ece [at] uth [dot] gr

Διεύθυνση: Γιαννιτσών με Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα

 

Πρόσβαση: με το Αστικό Λεωφορείο Βόλου με τις γραμμές Νo 15 και Νo 3

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας γραφείου: Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 15:00

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: http://pa.uth.gr


 espa

Επισυναπτόμενα Αρχεία: