Μάθημα ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ (ΠΔ1500) Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014-2020

2οςΆξονας:
Όσον αφορά στον 2ο άξονα που αναφέρεται στην Αμειβόμενη Π.Α. (Α.Π.Α.), διευκρινίζονται τα παρακάτω:
Παράλληλα με την Υ.Π.Α. του Π.Τ.Π.Ε. και σε μια δυναμική σχέση με αυτή, λειτουργεί το πρόγραμμα Α.Π.Α. με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών και Φοιτητριών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και αναδεικνύει ως προτεραιότητα την ποιοτική αναβάθμιση της Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Π.Τ.Π.Ε.
Συγκεκριμένα, το μάθημα ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ (ΠΔ1500) Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014-2020:

-          Συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών και στον Οδηγό Σπουδών ως μάθημα ελεύθερης επιλογής του 8ου εξαμήνου.

-          Λαμβάνει 5 μονάδες ECTS (5 ECTS) και προσμετράει στη λήψη του πτυχίου, όταν αυτό επιλέγεται.

-          Ο βαθμός δεν συνυπολογίζεται για την λήψη πτυχίου, υπάρχει αξιολόγηση μετά το πέρας της δίμηνης Πρακτικής Άσκησης με την ένδειξη «Επιτυχώς ή μη επιτυχώς».

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται:

  • να αποκτήσουν μια πρώτη εργασιακή εμπειρία σε εργασιακά περιβάλλοντα σχετικά με το αντικείμενο σπουδών τους
  • να αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση απασχολούμενοι/ες σε αληθινές εργασιακές συνθήκες
  • να διευκολυνθούν στη μετάβαση και ένταξή τους στη ραγδαία εξελισσόμενη αγορά εργασίας 
  • να εξασκηθούν στην εφαρμογή των ακαδημαϊκών γνώσεων που απέκτησαν στην πράξη
  • να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις διαδικασίες στην εύρεση εργασίας (συνεντεύξεις, αποστολή βιογραφικών).

Με την ολοκλήρωση του 8ου εξαμήνου, οι φοιτήτριες/τές επιλέγουν κάποιο εργασιακό περιβάλλον σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας επιθυμούν, αν και συνήθως επιλέγουν τον τόπο σπουδών τους που είναι ο Βόλος ή τον τόπο καταγωγής τους, όπου θα ασκηθούν σε αληθινές επαγγελματικές συνθήκες. Οι φοιτήτριες/τές αμείβονται από το πρόγραμμα Α.Π.Α. παρέχοντας έτσι κίνητρα στους εργοδότες να τους απασχολήσουν χωρίς εργασιακή εμπειρία και ενδεχομένως μετά το πέρας της δίμηνης Πρακτικής Άσκησης να δημιουργήσουν μια αμειβόμενη εργασιακή σχέση μαζί τους εφόσον ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Ειδικότερα, η Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση (Α.Π.Α.) του Π.Τ.Π.Ε., που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) έχει θεσμοθετηθεί στο Π.Τ.Π.Ε. από το 2009 (αποφ. Γ.Σ. 19η /1-4-2009 & 2η /21-10-2009), λειτουργεί συμπληρωματικά με την Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση (Υ.Π.Α.) που πραγματοποιούν οι φοιτήτριες/τές σε δημόσια νηπιαγωγεία του Δήμου Βόλου, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Αποτελεί εγκεκριμένη δραστηριότητα των φοιτητών (-τριών) συνδεδεμένη με το Πρόγραμμα Σπουδών
• Η διάρκειά της είναι 2 μήνες και διεξάγεται από τον μήνα Μάιο έως και τον Οκτώβριο.
• Η ΑΠΑ διεξάγεται κυρίως σε ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και σε δημόσιους (π.χ. Ιδιωτικά σχολεία και παιδικούς σταθμούς, παιδικοί σταθμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, σε παιδότοπους, σε μουσεία, σε καλλιτεχνικές ομάδες, παιδικές βιβλιοθήκες, παιδικά χωριά SOS, κλπ.
• Συμμετέχουν σε αυτή φοιτητές (-τριες) που βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών (από το 8ο εξάμηνο) και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα 2/3 του Προγράμματος Σπουδών. Συγκεκριμένα, για του φοιτητές (-τριες) του 4ου έτους, οι οποίοι δηλώνουν 44 μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου, τα 2/3 αντιστοιχούν σε 29 μαθήματα. Το ίδιο ισχύει για τους φοιτητές (-τριες) που έχουν εισαχθεί με κατατακτήριες εξετάσεις.
• Οι φοιτήτριες/τές επιλέγονται με βάση τον ακόλουθο αλγόριθμο «μοριοδότησης» των αιτούμενων:

"(Αριθμός επιτυχιών μαθημάτων" /Συνολικός αριθμός μαθημάτων) x 10 x Mέσος Όρος Βαθμολογίας Επιτυχιών

•    Ορίζεται τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων αποτελούμενη από την Αικατερίνη Μιχαλοπούλου, τον Αναστάσιο Σιάτρα και τη Νατάσα Καρακατσάνη. Η περίοδος των ενστάσεων θα γίνεται σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση της μοριοδότησης των φοιτητών/τριών από την επιτροπή ενστάσεων, η οποία ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικά για το Ίδρυμα.
•    Στην Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση δίνονται 5 ECTS, τα οποία προσμετρώνται στη λήψη πτυχίου.
•    Κατά τη διαδικασία μοριοδότησης και επιλογής των ασκούμενων δίνεται προτεραιότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες ΑΜΕΑ ή/και που ανήκουν σε μονοπρόσωπη οικογένεια με προστατευόμενα ανήλικα. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι γονείς μονοπρόσωπης οικογένειας  
•    Επιπλέον, σε περίπτωση ισοβαθμίας δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες που ανήκουν σε μονογονεϊκή οικογένεια, έπειτα σε πολύτεκνη οικογένεια και τέλος σε φοιτητές που είναι οι ίδιοι άποροι γονείς ή είναι προστατευόμενα μέλη άπορων οικογενειών.
•    Ο χώρος διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές και φοιτήτριες ΑΜΕΑ θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος.

Αναλυτικά, οι επιμέρους λεπτομέρειες για την οργάνωση, τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση της Α.Π.Α. (ΕΣΠΑ) συμπεριλαμβάνονται στον ιστότοπο του Π.Τ.Π.Ε. Το Π.Τ.Π.Ε. με το συγκεκριμένο υπο-έργο έχει καταφέρει -με βάση τις αξιολογήσεις των φοιτητριών/τών που έχουν συμμετάσχει ως τώρα, καθώς και των αντίστοιχων φορέων- να αναβαθμίσει, να ενισχύσει και να επεκτείνει τον θεσμό της Π.Α., συνδέοντας το πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας και δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες πρόσβασης των φοιτητριών/τών σε εργασιακά περιβάλλοντα σχετικά με το αντικείμενο σπουδών τους. Παράλληλα, επιδιώκει την ολοένα και περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ του Τμήματος και των επιχειρήσεων, τόσο του Βόλου ως έδρα του πανεπιστημίου, όσο και των υπόλοιπων τοπικών αγορών εργασίας σε άλλες περιοχές της χώρας. Επιπλέον, αποσκοπεί να δώσει στους φοιτητές και στις φοιτήτριές του, την ευκαιρία να αποκτήσουν μια πρώτη εργασιακή εμπειρία, να αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση απασχολούμενοι σε αληθινές εργασιακές συνθήκες, να αφομοιώσουν ουσιαστικότερα την επιστημονική γνώση, αλλά και να διευκολύνει τη μετάβαση και ένταξή τους στη ραγδαία εξελισσόμενη αγορά εργασίας.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων (Υ.Π.Α. και Α.Π.Α.) έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται μία σειρά ενεργειών–δράσεων, όπως είναι η αναμόρφωση, επέκταση και ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος Προγράμματος Π.Α. με λειτουργική σύνδεσή του με τη νέα Π.Α., η επίτευξη συνεργασίας με νέους φορείς, η αναζήτηση νέων θέσεων Π.Α. ανάλογες του γνωστικού αντικειμένου των φοιτητών/τριών εκτός της περιοχής του νομού Μαγνησίας, η ανάπτυξη του συστήματος εποπτείας και ενημέρωσης τόσο των φοιτητών/τριών, όσο και των επιχειρήσεων – φορέων προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση και επέκταση του θεσμού, η διεύρυνση του μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του Προγράμματος Π.Α, η εκπόνηση σχεδίου βιωσιμότητας του Προγράμματος, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των φοιτητών/ τριών και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων με τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων. Επιστημονική Υπεύθυνη της Υ.Π.Α. και της Α.Π.Α. στο Π.Τ.Π.Ε. είναι η Καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Μιχαλοπούλου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
1. Ενημέρωση και Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής
Στην αρχή του εαρινού εξαμήνου, συνήθως Φεβρουάριο/ Μάρτιο, πραγματοποιείται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, εκδήλωση ενημέρωσης  στο Τμήμα για τη γνωστοποίηση στους/στις φοιτητές(-τριες) των απαραίτητων διαδικασιών και προϋποθέσεων συμμετοχής τους στην Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής (pa.uth.gr), ή και στην ιστοσελίδα του Τμήματος και να ενημερώνονται για την ημερομηνία διεξαγωγής της ενημέρωσης και της έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο pa.uth.gr.
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (pa.uth.gr) και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συνήθως 1 εβδομάδας, η οποία ανακοινώνεται αμέσως μετά την εκδήλωση ενημέρωσης. Οι φοιτητές που δεν υποβάλλουν εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν μπορούν στη συνέχεια να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης.

2. Αξιολόγηση Αιτήσεων και Αποτελέσματα
Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ακολουθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής από την επιτροπή αξιολόγησης του Τμήματος και έπειτα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των επιτυχόντων φοιτητών στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές (-τριες) επιλέγονται, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής και με βάση τον αριθμό των διαθέσιμων χρηματοδοτούμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στη σελίδα pa.uth.gr για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα.

3. Διαδικασία Συμμετοχής Επιλεχθέντων φοιτητών στην Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση
Οι επιτυχόντες φοιτητές ακολουθούν στη συνέχεια απαραιτήτως τις παρακάτω οδηγίες για την διεξαγωγή της Πρακτικής τους Άσκησης. Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν συνεχώς τις ανακοινώσεις στη σελίδα pa.uth.gr καθώς και το πανεπιστημιακό τους email για σχετικές οδηγίες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υπάρχει συνεχής υποστήριξη και καθοδήγηση των φοιτητών σε κάθε τους βήμα από την υπεύθυνη διοικητικής υποστήριξης του ΓΠΑ.
•    Κατάθεση δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
•    Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο pa.uth.gr
•    Ηλεκτρονική δήλωση του φορέα υποδοχής της Πρακτικής στο pa.uth.gr
•    Παραλαβή σύμβασης και έναρξη Πρακτικής
•    Μετά τη λήξη υποβολή ολοκλήρωσης και αξιολόγησης της Πρακτικής
Διαβάστε απαραίτητα τις αναλυτικές οδηγίες για την συμμετοχή σας εδώ
Μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου με τις αναλυτικές οδηγίες από τη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (pa.uth.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή Φοιτητές-> Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Απαραίτητα βήματα φορέα για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ριών:
1. Είσοδος και Εγγραφή στον ΑΤΛΑΝΤΑ (atlas.grnet.gr)
2. Εισαγωγή θέσης/εων Πρακτικής Άσκησης στον ΑΤΛΑΝΤΑ
3. Γνωστοποίηση του κωδικού της δημοσιευμένης θέσης στον ΑΤΛΑΝΤΑ στον φοιτητή/ρια
4. Υπογραφή-Σφραγίδα της σύμβασης με τον φοιτητή σε τέσσερα (4) αντίγραφα διπλής όψης
5. Με απόφαση: Αριθμ. 40331/Δ1.13521 – ΦΕΚ Β' 3520/19-09-2019, από 1/10/2019 πρέπει να δηλώνεται η ΕΝΑΡΞΗ και η ΛΗΞΗ της πρακτικής άσκησης του φοιτητή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από τον φορέα υποδοχής με το έντυπο Ε3.5 για την ΕΝΑΡΞΗ και το έντυπο Ε3.5 για τη ΛΗΞΗ της πρακτικής άσκησης αντίστοιχα.
6. Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, συμπλήρωση και υπογραφή της έντυπης αξιολόγησης και της βεβαίωσης ολοκλήρωσης
Αναλυτικές οδηγίες για τις υποχρεώσεις των φορέων υποδοχής εδώ
Σημείωση: Για το διάστημα της Πρακτικής Άσκησης Εργοδότης είναι το Παν/μιο Θεσσαλίας -αποζημιώνει και ασφαλίζει τον φοιτητή και ως εργοδότης υπογράφει τελευταίος.

Στοιχεία επικοινωνίας για την Α.Π.Α.
Επιστημονική Υπεύθυνη
Αικατερίνη Μιχαλοπούλου, Καθηγήτρια
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αργοναυτών & Φιλελλήνων
Νέο Κτίριο, 3ος όροφος, Γραφείο 5
kmihal [at] uth [dot] gr & ☎ 24210-74814

Πληροφορίες για την Α.Π.Α. (ΕΣΠΑ)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ιάσονος 62, Βόλος, 38221 
☎ 24210-06382, praktiki [dot] ece [at] uth [dot] grhttp://pa.uth.gr