Σύγχρονες Παιδαγωγικές Θεωρίες και Διδακτικά Μοντέλα

Μονάδες ECTS: 
7.5
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Λέξεις κλειδιά: 
Σύγχρονες Παιδαγωγικές Θεωρίες, Διδακτικά Μοντέλα, Διδακτική Πράξη, Εκπαιδευτικός
Αξιολόγηση: 
Μια ομαδική (ομάδες 2ατόμων) συνθετική εργασία με προφορική παρουσίαση.

 Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές παιδαγωγικές θεωρίες και οι σύγχρονες ερευνητικές τάσεις και πρακτικές για την αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών της προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Σκοπός του μαθήματος  είναι η παρουσίαση και κριτική θεώρηση των κυρίαρχων επιστημολογικών κατευθύνσεων που διαμόρφωσαν συγκεκριμένες σχολές παιδαγωγικής στο πλαίσιο των οποίων αναπτύχθηκαν διδακτικά μοντέλα. Αναλύονται συγκριτικά παραδοσιακές και σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες με τα διδακτικά μοντέλα που προέκυψαν ως πειραματικά παιδαγωγικά προγράμματα για την αγωγή και εκπαίδευση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Με αυτό τον τρόπο, το μάθημα στοχεύει στην ενίσχυση της δυνατότητας λήψης αποφάσεων που αφορούν την επιλογή κατάλληλων προγραμμάτων και την αξιολόγηση των επιδράσεών τους. Στο μάθημα δίνεται έμφαση στη σύνδεση της εκπαιδευτικής έρευνας με τη διδακτική πράξη και τη διαμόρφωση της προσωπικής παιδαγωγικής θεωρίας.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να:
•    κατανοήσουν σε βάθος τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και τις αντίστοιχες ερευνητικές τάσεις και πρακτικές για την αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών
•    συνδέσουν την εκπαιδευτική έρευνα με τη διδακτική πράξη
•    αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής αποτίμησης των κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των επιδράσεών τους
•    διαμορφώσουν την προσωπική τους παιδαγωγική θεωρία διαμέσου της κριτικής σύνθεσης της βιβλιογραφίας.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία:
Bertrand, Y. (1994). Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Θεωρίες (μτφ. Αθ. Σιπητάνου & Ελ. Λινάρδου) (επιμ. Αθ. Σιπητάνου). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Driver, R. (1988). Theory into Practice II: A Constructivist Approach to Curriculum Development. In P. Fensham (Εd.), Development and dilemmas in Science Education. New York: Falmer Press.
Driver, R., & Oldham, V. (1986). A Constructivist Approach to Curriculum Development. Studies in Science Education, 13, 105-122.
Frey, K. (1986). H «Μέθοδος Project» (μτφ. Κ. Μάλλιου). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
Ηelm, J. & Katz, L. (2001) Young investigators: The project approach in the early years. New York: Teacher College Press.
Hertz-Lazarowitz, R., & Miller, N. (Eds.) (1995). Interaction in cooperative learning. New York: Cambridge University Press.
Κακανά, Δ,Μ. (2008). Η Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Αφών Κυριακίδη.
Κακανά, Δ.-Μ, Σιμούλη Γ. (2008) (επιμ.) Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Πρακτικές. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Κακανά, Δ.-Μ, Μπότσογλου, Κ., Χανιωτάκη, Ν. & Καβαλάρη Ε. (2006) (Επιμ.) Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη Α.Ε.
MacNaughton, G., & Williams, G. (1998). Techniques for teaching young children: choices in theory and practice. Melbourne: Longman.
Μortimore, P. (Ed.) (1999). Understanding pedagogy and its impact on learning. London: Paul Chapman.
Richardson, V. (Ed.) (1997). Constructivist teacher education. London: Falmer Press.

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
Πληροφοριακό Έντυπο Μαθήματος 2016.pdf621.29 KB