«Αναμνήσεις Υποψήφιων Εκπαιδευτικών για τη Διδασκαλία και την Εκπαίδευση»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κακανά Δόμνα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ημερομηνία Έναρξης: 
12/2011
Ημερομηνία Λήξης: 
08/2013

Συνεργάτες:

(1) Χριστίνα Ρούση – Βέργου,

 (2) Φωτεινή Γκαραγκούνη – Αραίου,

 (3) Αναστασία Μαβίδου

Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά στη διεξαγωγή έρευνας σε φοιτητές και φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Π.Θ.  Ειδικότερα διερευνά  κατά πόσο οι αναμνήσεις που φέρουν από όλη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής (φοίτηση στο Νηπιαγωγείο έως αποφοίτηση από το Λύκειο) επηρεάζουν ή οδηγούν στη διαμόρφωση πεποιθήσεων, οι οποίες λειτουργούν ως εμπόδια στην υιοθέτηση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων ως υποψήφιοι εκπαιδευτικοί (φοιτητές/ριες Παιδαγωγικών Τμημάτων) σε σχέση με τη διδασκαλία και μάθηση, καθώς επίσης και αν το περιεχόμενο των σπουδών τους, τους/ις οδηγεί σε επαναξιολόγηση ή τροποποίηση των πεποιθήσεων αυτών.

Η πληροφόρηση αναφορικά με τα παραπάνω μπορεί μακροπρόθεσμα να συμβάλει στην επαναδιαμόρφωση του περιεχομένου των μαθημάτων που διδάσκονται οι φοιτητές/τριες των Παιδαγωγικών τμημάτων, καθώς και στην τροποποίηση των μεθόδων διδασκαλίας και των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν οι διδάσκοντες/ουσες στα Παιδαγωγικά τμήματα.


Κατάλογος Δημοσιεύσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα

 

Kakana, D.M., & RoussiVergou, C., Garagouni-Areou, F., & Mavidou, A. (2013, May). Episodic memories among first and forth graders early childhood university student teachers: Does training make a difference? Προφορική Ανακοίνωση in International Symposium, “New Issues on Teacher Education, ISNITE 2013”, Ankara, Turkey.