Αξιολόγηση ΠΤΠΕ

Α1.Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΤΠΕ - Βόλος, Δεκέμβριος 2013

Α2.Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΤΠΕ, Τροποποιήσεις - Βόλος, Νοέμβριος 2013

Α3. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΤΠΕ - Βόλος, Φεβρουάριος 2015

Α4. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΤΠΕ - Βόλος, Μάρτιος 2016

Α5. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΤΠΕ - Βόλος, Μάρτιος 2017

Α6. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΤΠΕ - Βόλος, Μάρτιος 2019

Β. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Γ. Οδηγός Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών και Λειτουργιών Π.Θ.

Δ. Παρουσιάσεις

 1. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
 2. Πρακτική Άσκηση
 3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 4. Ερευνητικό έργο ΠΤΠΕ
 5. Φοιτητικά θέματα και μορφωτικές ανταλλαγές
 6. Θέματα πρόσβασης, ΦμΕΑ
 7. Δράσεις εξωστρέφειας
 8. Ενδεικτικές φωτογραφiες απo τις κοινωνικeς δρασεις του ΠΤΠΕ  (Μερος α')
 9. Ενδεικτικές φωτογραφiες απo τις κοινωνικeς δρασεις του ΠΤΠΕ  (Μερος β’)
 10. Εσωτερική αξιολόγηση - Συμπεράσματα
 11. Εσωτερική αξιολόγηση - Στρατηγικές ανάπτυξης
 12. Παρουσίαση βιβλιοθήκης