Αξιολόγηση ΠΤΠΕ

Η αξιολόγηση του Τμήματος περιλαμβάνει τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος που γίνεται κάθε χρόνο, καθώς και την εξωτερική αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες της ΑΔΙΠ.