Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το ΠΤΠΕ υποστηρίζει με συνέπεια τις μεταπτυχιακές σπουδές και την έρευνα. Λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και προσφέρει τη δυνατότητα για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών και μεταδιδακτορικών ερευνών.

Πιο συγκεκριμένα, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το ΠΤΠΕ οργανώνει και λειτουργεί το ανανεωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι» (ΦΕΚ 1353/19-04-2018), που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Το ΠΜΣ εστιάζει στη διεπιστημονική, εμπεριστατωμένη και κριτική διερεύνηση των παιδαγωγικών διαστάσεων του παιχνιδιού και της δημιουργικής μάθησης, σε μια ποικιλία από εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Υποστηρίζεται κατ’ αρχήν από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, αλλά και σημαντικούς καλεσμένους από τον ευρύτερο ακαδημαϊκό χώρο και από τον χώρο των τεχνών.

Το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι» συνεχίζει, εξελίσσει και ανανεώνει την παράδοση του καταξιωμένου, προηγούμενου ΠΜΣ «Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία»  (ΦΕΚ 1133/2004), που λειτούργησε με επιτυχία στο ΠΤΠΕ από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 ως το 2017-18.