ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.1/192329/Β3/16-12-2013, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 92983/Ζ1/11-06-2015 Υ.Α., καθώς και την από 9.4.2014 απόφαση της 8ης Συνέλευσης του Π.Τ.Π.Ε., ορίζεται το ποσοστό και ο τρόπος κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ - Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών και λοιπών σχολών διετούς κύκλου σπουδών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης  ως εξής:

Όλοι οι πτυχιούχοι των παραπάνω Σχολών κατατάσσονται στο 3ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος σε ενιαίο ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, όπως ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Η επιλογή γίνεται μετά από εξετάσεις σε τρία μαθήματα που αποφασίζει  η Συνέλευση του Τμήματος τον Απρίλιο κάθε έτους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, γίνονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του ΠΤΠΕ από Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 11.00 – 13.00 ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier.

Διεύθυνση αποστολής : Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας, Γραμματεία ΠΤΠΕ, Αργοναυτών και Φιλελλήνων - 38221 Βόλος

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κατάταξη όλων των ανωτέρω κατηγοριών που υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, είναι τα εξής:

1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
2. Αντίγραφο πτυχίου
ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ-ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ
3. Βεβαίωση της Σχολής  αποφοίτησης ότι αυτή ανήκει στις Διετούς-Υπερδιετούς κύκλου σπουδών.

 Προκειμένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή ΔΟΑΤΑΠ, καθώς επίσης και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας.

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΕ Α.Ε.Ι
Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/19-12-2013 (αριθ. 3185/2013 ΦΕΚ) και του άρθρου 74, παρ. 3 του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Γ), ορίζονται για την διενέργεια των κατατακτηρίων εξετάσεων των πτυχιούχων όλων των παραπάνω κατηγοριών στο Τμήμα μας, ως εξής:

Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα έχουν οριστεί δύο βαθμολογητές και ένας αναβαθμολογητής και έχει συγκροτηθεί επταμελής Επιτροπή Κατατάξεων, από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου.

 Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή. Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή.

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζομένων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων.

Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος μετά την διεξαγωγή των εξετάσεων, οπότε με απόφαση της Γ.Σ. καταστρέφονται κατόπιν σχετικού πρακτικού τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

 

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
aitisi_katataktirion_exetaseon.docx14.72 KB