Προπτυχιακές Σπουδές

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 με έδρα το Βόλο και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1988 με τρία τμήματα, ένα από τα οποία είναι το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σταδιακά στελεχώθηκε με ικανό αριθμό μελών ΔΕΠ και υπαλλήλων, ενώ το πρόγραμμα σπουδών του έχει αναθεωρηθεί ριζικά τουλάχιστον πέντε φορές από την ίδρυσή του, γεγονός που υποδηλώνει ότι το Τμήμα δεν επαναπαύεται ούτε εφησυχάζει, αλλά αφουγκράζεται τις απαιτήσεις των καιρών, παρακολουθεί τις εξελίξεις στο διεπιστημονικό πεδίο των Επιστημών της Εκπαίδευσης και επαναπροσδιορίζει τους στόχους και τις επιδιώξεις του με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Τον Δεκέμβριο του 2013 το Τμήμα πέρασε με μεγάλη επιτυχία την εξωτερική αξιολόγηση από την κρατική Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.). Η αναφορά της Επιτροπής της εξωτερικής αξιολόγησης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος, http://www.ece.uth.gr/main/el/content/1309-aksiologisi-ptpe. Ωστόσο, με δεδομένη τη δέσμευση όλων των μελών του Τμήματος για συνεχή, δυναμική ανανέωση και παρουσία στον ευρωπαϊκό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και για την παροχή δυνατοτήτων στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας για ομαλή ενσωμάτωση σε συναφή προγράμματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και για την ενίσχυση της κινητικότητάς τους στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, αποφασίσαμε να κάνουμε ορισμένες αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών του 2011 προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης των παραπάνω στόχων, αλλά χωρίς ουσιαστική παρέμβαση στην αρχική φιλοσοφία και το πνεύμα του. Οι αλλαγές αυτές συμψηφίζονται, αφενός, στην μείωση του αριθμού των προσφερόμενων μαθημάτων και, αφετέρου, στην ενδυνάμωσή τους με περισσότερες πιστωτικές μονάδες (ECTS) και, αντίστοιχα, με μεγαλύτερο φόρτο εργασίας για διδάσκοντες και διδασκομένους. Η διάρθρωση του επικαιροποιημένου προγράμματος σπουδών προβλέπει μια μεγάλη γκάμα μαθημάτων επιλογής, δίνοντας τη δυνατότητα στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας να εμβαθύνουν στα ειδικά ενδιαφέροντά τους, ενώ τα υποχρεωτικά μαθήματα (τα οποία διδάσκονται πλέον σε σχετικά μικρά αριθμητικώς τμήματα φοιτητών) διασφαλίζουν παράλληλα την εμπέδωση μιας στέρεας βάσης γνώσεων, απαραίτητων για την επιστημονική και επαγγελματική πορεία στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ
Το ΠΠΣ εστιάζει στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων που στοχεύουν στην οικοδόμηση επιστημονικών γνώσεων και επαγγελματικών ικανοτήτων, έτσι ώστε οι φοιτητές/ τριες:
•    να αναπτύξουν πολύπλευρη και σε υψηλό βαθμό κριτική, αναλυτική και συνθετική σκέψη
•    να είναι σε θέση να αναζητούν νέα επιστημονικά/ ερευνητικά δεδομένα και να μπορούν να προσαρμόζονται σε αυτά
•    να επεξεργάζονται κριτικά και να αντιμετωπίζουν δυναμικά και αντικειμενικά επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα που αφορούν τη διαφορετικότητα και κάθε είδους ετερότητα (εθνοτική, θρησκευτική, φύλων κτλ.), τα οποία αποτελούν σύγχρονες παιδαγωγικές προκλήσεις
•    να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο τα μικρά παιδιά μαθαίνουν και επεξεργάζονται έννοιες και να ενισχύουν την ολόπλευρη ανάπτυξή τους, δηλαδή την υποστήριξη των ικανοτήτων τους και την συναισθηματική και κοινωνική τους ενδυνάμωση μέσα από μια ολιστική παιδαγωγική προσέγγιση
•    να διεπιδρούν με τα νήπια ενθαρρύνοντας την ενεργητική μάθηση και να υποστηρίζουν τη δημιουργικότητα
•    να σχεδιάζουν, να δημιουργούν, να εμπλουτίζουν και να ανασχεδιάζουν τυπικά και άτυπα, ευέλικτα μαθησιακά περιβάλλοντα, τόσο στα πλαίσια της ατομικής, όσο και της συλλογικής μάθησης
•    να ιεραρχούν κατάλληλα στόχους και προτεραιότητες και να είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να οργανώσουν, να πραγματοποιήσουν και να αξιολογήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τους στόχους και προτεραιότητες που είχαν τεθεί
•    να είναι σε θέση να ελέγχουν το έργο τους και τα αποτελέσματά του, να αναστοχάζονται πάνω στις πρακτικές τους και να αναπροσαρμόζουν τη διδασκαλία τους με βάση την αυτοαξιολόγηση, την έρευνα, και τις νέες παιδαγωγικές και επιστημονικές αντιλήψεις
•    να ενημερώνονται για τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και να τις αξιοποιούν ως εργαλείο μάθησης.