Προπτυχιακές Σπουδές

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 με έδρα το Βόλο και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1988 με τρία τμήματα, ένα από τα οποία είναι το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σταδιακά στελεχώθηκε με ικανό αριθμό μελών ΔΕΠ και υπαλλήλων, ενώ το πρόγραμμα σπουδών του έχει αναθεωρηθεί ριζικά τουλάχιστον πέντε φορές από την ίδρυσή του, γεγονός που υποδηλώνει ότι το Τμήμα δεν επαναπαύεται ούτε εφησυχάζει, αλλά αφουγκράζεται τις απαιτήσεις των καιρών, παρακολουθεί τις εξελίξεις στο διεπιστημονικό πεδίο των Επιστημών της Εκπαίδευσης και επαναπροσδιορίζει τους στόχους και τις επιδιώξεις του με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Τον Δεκέμβριο του 2013 το Τμήμα πέρασε με μεγάλη επιτυχία την εξωτερική αξιολόγηση από την κρατική Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.). Η αναφορά της Επιτροπής της εξωτερικής αξιολόγησης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος, http://www.ece.uth.gr/main/el/content/1309-aksiologisi-ptpe. Ωστόσο, με δεδομένη τη δέσμευση όλων των μελών του Τμήματος για συνεχή, δυναμική ανανέωση και παρουσία στον ευρωπαϊκό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και για την παροχή δυνατοτήτων στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας για ομαλή ενσωμάτωση σε συναφή προγράμματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και για την ενίσχυση της κινητικότητάς τους στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, αποφασίσαμε να κάνουμε ορισμένες αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών του 2011 προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης των παραπάνω στόχων, αλλά χωρίς ουσιαστική παρέμβαση στην αρχική φιλοσοφία και το πνεύμα του. Οι αλλαγές αυτές συμψηφίζονται, αφενός, στην μείωση του αριθμού των προσφερόμενων μαθημάτων και, αφετέρου, στην ενδυνάμωσή τους με περισσότερες πιστωτικές μονάδες (ECTS) και, αντίστοιχα, με μεγαλύτερο φόρτο εργασίας για διδάσκοντες και διδασκομένους. Η διάρθρωση του επικαιροποιημένου προγράμματος σπουδών προβλέπει μια μεγάλη γκάμα μαθημάτων επιλογής, δίνοντας τη δυνατότητα στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας να εμβαθύνουν στα ειδικά ενδιαφέροντά τους, ενώ τα υποχρεωτικά μαθήματα (τα οποία διδάσκονται πλέον σε σχετικά μικρά αριθμητικώς τμήματα φοιτητών) διασφαλίζουν παράλληλα την εμπέδωση μιας στέρεας βάσης γνώσεων, απαραίτητων για την επιστημονική και επαγγελματική πορεία στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης.