Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση κατέχει έναν αναβαθμισμένο ρόλο, ήδη από την προηγούμενη αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, καθώς διατρέχει ολόκληρο το Πρόγραμμα, συνδέεται κάθετα με τα περισσότερα μαθήματα του προγράμματος και συνιστά το πεδίο μιας δυναμικής σύζευξης της θεωρίας με την έρευνα και τη διδακτική πράξη. Παράλληλα και σε μια δυναμική σχέση με την παραπάνω Πρακτική Άσκηση, λειτουργεί το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (από το 1998 έως σήμερα) σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, είναι αμειβόμενο και αποσκοπεί στην απόκτηση μιας πρώτης εργασιακής εμπειρίας.

Συνεπώς, η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος αναπτύσσεται γύρω από δύο άξονες:

  • Ο 1ος είναι ο «ενδοσχολικός», που περιλαμβάνει την Π.Α. σε νηπιαγωγεία με υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλους τους φοιτητές/τριες, (βλ. αναλυτική περιγραφή στην ενότητα για την ΠΑ του προγράμματος σπουδών), και
  • Ο 2ος ο «εξωσχολικός», που περιλαμβάνει την άσκηση σε Ιδιωτικά σχολεία & Παιδικούς Σταθμούς, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών, σε νοσοκομεία παίδων, σε Μουσεία, σε θεατρικές ομάδες, σε κατασκηνώσεις, κλπ. Συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση των 8ου εξαμήνου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, σε εθελοντική βάση, επιλέγουν κάποιο εργασιακό περιβάλλον είτε στην έδρα του Π.Θ. είτε στον τόπο κατοικίας τους, όπου θα ασκηθούν σε αληθινές επαγγελματικές συνθήκες (βλ. αναλυτική περιγραφή στην ενότητα για την ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ/ χρηματοδοτούμενη)