Πρακτική Άσκηση

Το αναμορφωμένο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.), που ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, εξασφαλίζει έναν ουσιαστικό και λειτουργικό συγκερασμό της παιδαγωγικής θεωρίας -όπως αυτή αποτυπώνεται στα σύγχρονα πορίσματα των Επιστημών Αγωγής- με την εκπαιδευτική πράξη, διαμέσου της ανάπτυξης πρακτικών αναστοχασμού. Σκοπός της Π.Α. είναι οι φοιτήτριες/τές, ως μελλοντικές/οί εκπαιδευτικοί, να αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση, στην κατεύθυνση του αναστοχαζόμενου εκπαιδευτικού που ερευνά το έργο του.

Η Π.Α. του Π.Τ.Π.Ε. αναπτύσσεται γύρω από δύο (2) άξονες:
• Ο 1ος άξονας είναι «ενδοσχολικός», που αναφέρεται στην Υποχρεωτική Π.Α. (Υ.Π.Α.) σε νηπιαγωγεία. Η Υ.Π.Α. έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές (βλ. αναλυτική περιγραφή παρακάτω).
• Ο 2ος άξονας είναι «εξωσχολικός», που αναφέρεται στην Αμειβόμενη Π.Α. (Α.Π.Α.) και υλοποιείται σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια & παιδικούς σταθμούς, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, σε μουσεία, σε θεατρικές ομάδες, σε κατασκηνώσεις, κ.λπ.