Πρακτική Άσκηση του Προγράμματος Σπουδών

1ος Άξονας:
Όσον αφορά τον 1ο άξονα που αναφέρεται στην Υποχρεωτική Π.Α. (Υ.Π.Α.), αυτός συμπεριλαμβάνει τρία (3) αλληλένδετα επίπεδα ως εξής:

Α΄ Επίπεδο
Κατά το 3ο ή 4ο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτήτριες/τές στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος «Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας-Πρακτική Άσκηση» ασκούνται στη μέθοδο της συστηματικής παρατήρησης της εκπαιδευτικής πράξης, με σκοπό τη σταδιακή γνωριμία τους με το πολύπλοκο εκπαιδευτικό περιβάλλον του νηπιαγωγείου (παρατήρηση και καταγραφή της διδακτικής μεθοδολογίας, του προγράμματος, του παιδαγωγικού κλίματος, του χώρου, του χρόνου, κ.λπ.), καθώς και τη συνειδητοποίηση του ρόλου που θα κληθούν να επιτελέσουν ως μελλοντικές/οί εκπαιδευτικοί. Το εν λόγω μάθημα συμπεριλαμβάνει παρακολούθηση και καταγραφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω τριών (3) επιτόπιων επισκέψεων σε νηπιαγωγεία, καθώς και βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, ανάλυση παιδαγωγικών και διδακτικών συμβάντων, κριτική συζήτηση, σύνδεση με θεωρία και αναστοχασμό.

Β΄ Επίπεδο
Κατά το 7ο εξάμηνο οι φοιτήτριες/τές παρακολουθούν το «Σεμινάριο προετοιμασίας πρακτικής άσκησης». Στο μάθημα αυτό ασκούνται στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και στην πιλοτική τους εφαρμογή σε εκπαιδευτικές δομές, στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και στον επανασχεδιασμό τους. Οι δράσεις αυτές πλαισιώνονται από φροντιστηριακές συναντήσεις των φοιτητριών/τών με μέλη Ε.ΔΙ.Π. για την ανατροφοδότηση και τον αναστοχασμό.

Γ΄ Επίπεδο
Κατά το 8ο εξάμηνο, οι φοιτήτριες/τές ασχολούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την Π.Α., στο πλαίσιο του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση και Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης» που έχει ένα συνθετικό χαρακτήρα όλων των προηγούμενων δράσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές συμμετέχουν: (α) σε θεωρητικές διαλέξεις, (β) σε φροντιστηριακές συναντήσεις με μέλη Ε.ΔΙ.Π., καθώς και (γ) στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στα νηπιαγωγεία διάρκειας έξι εβδομάδων.
Για τη συμμετοχή των φοιτητριών/τών στην Π.Α. απαιτείται να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει με επιτυχία 15 από τα 18 υποχρεωτικά μαθήματα των δύο πρώτων ετών σπουδών, καθώς και τα μαθήματα των προηγούμενων δύο (2) επιπέδων Π.Α. που περιγράφονται νωρίτερα.
Η Π.Α. του Γ΄ επιπέδου αποσκοπεί στο να παρέχει στις/στους μελλοντικές/ούς εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να έχουν μια ουσιαστική αλληλεπίδραση με τα νήπια σε βάθος χρόνου, να εφαρμόσουν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της τάξης τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αντιμετωπίσουν δημιουργικά την υπέρβαση των όποιων προβλημάτων.