Έρευνα

Ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες του  Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης είναι η πραγματοποίηση και προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας τόσο στο πεδίο της προσχολικής ηλικίας όσο και γενικότερα. Κάθε ακαδημαϊκό έτος στο Τμήμα πραγματοποιείται ένας σημαντικός αριθμός ερευνών τόσο από τους/τις διδάσκοντες/ουσες όσο και με συνεργασία των διδασκόντων με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες. Οι έρευνες εστιάζουν σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με ένα σημαντικό μέρος των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο Τμήμα και καλύπτουν τους τομείς της διδακτικής, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, των τεχνών καθώς και άλλους τομείς.

Ένα μέρος των ερευνών που πραγματοποιούνται στο Τμήμα είναι στο σύνολό τους ή μερικώς χρηματοδοτούμενες από ευρωπαϊκά προγράμματα, από την επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και από άλλους φορείς χρηματοδότησης. Σε πολλές περιπτώσεις ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση των ερευνών γίνεται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών συνεργασιών του Τμήματος, με Τμήματα άλλων ελληνικών ή ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, καθώς και άλλων ερευνητικών ελληνικών ή/και διεθνών φορέων, όπως το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, UNICEF κ.ά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκ μέρους του Τμήματος δίνεται στην κινητοποίηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών  να ασχοληθούν με την εκπαιδευτική έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό, σειρά μαθημάτων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική έρευνα υπάρχουν τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Ακόμη, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν έρευνα κατά τη διάρκεια της πτυχιακής τους εργασίας, καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής  τους εργασίας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι το Τμήμα προωθεί την κοινοποίηση και διάχυση των ερευνητικών ευρημάτων μέσα από επιστημονικά ελληνικά και διεθνή συνέδρια και συμπόσια, καθώς και αντίστοιχες ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.