Δεοντολογία Έρευνας

 

Ύστερα από σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (6/9-10-2018) συγκροτήθηκε η Εσωτερική Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος (EΕΗΔ). Η επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη ΔΕΠ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας στα ερευνητικά έργα που εκπονούνται (όπως, πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, μεταδιδακτορικές και ανεξάρτητες έρευνες), έτσι όπως αυτοί περιγράφονται διεξοδικά στον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  Επισημαίνεται ότι η υποβολή ερευνητικών προτάσεων στην ΕΕΗΔ για έγκριση είναι προαιρετική, με εξαίρεση την περίπτωση μετα-διδακτορικής έρευνας (βλ. κανονισμό εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας), δεν επιτρέπεται, όμως, η υποβολή αυτή να γίνεται εκ των υστέρων για λόγους σκοπιμότητας. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΠΘ (σελ. 22), «κατά την εξέταση ερευνητικών προτάσεων, η ΕΕΗΔ επικεντρώνεται σε θέματα ερευνητικής διαδικασίας και όχι σε θέματα ποιότητας της προτεινόμενης έρευνας». 
Η διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να εξασφαλίσουν τη σχετική έγκριση της επιτροπής είναι η ακόλουθη.  

 
Το αίτημα υποβάλλεται προς τη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (email: g-ece@ece.uth.gr) συνοδευόμενο από τα ακόλουθα: 
Α. Υπογεγραμμένη Αίτηση εξέτασης της πρότασης  

Β. Αναλυτικές πληροφορίες για την ερευνητική διαδικασία συνοδευόμενες από το ερευνητικό υλικό (π.χ. ερευνητικά πρωτόκολλα, έντυπα ενημέρωσης και συγκατάθεσης κ.λπ). 

Για τη σύνταξη των σχετικών εντύπων οι ενδιαφερόμενοι /ες παρακαλούνται να συμβουλευτούν τα σχετικά  υποδείγματα (βλέπε επισυναπτόμενα αρχεία στο τέλος της παρούσας σελίδας).  

Όλα τα έγγραφα (με εξαίρεση την αίτηση) πρέπει να είναι σε επεξεργάσιμη μορφή (π.χ. docx, odt). 
 

Η ΕΕΔ συνέρχεται κάθε 3 εβδομάδες. Οι ημερομηνίες συνεδριάσεων  της ΕΕΔ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι οι εξής:  9/11, 30/11, 21/12, 18/1, 8/2, 29/2, 21/3, 11/4, 16/5, 6/6, 27/6, 18/7, 29/8, 19/9. Προκειμένου να εξεταστεί εγκαίρως, παρακαλείσθε να στέλνετε την αίτησή σας τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την προσεχή συνεδρίαση της ΕΕΔ 

Μετά την εξέταση της πρότασης, η Επιτροπή είτε εγκρίνει την προτεινόμενη έρευνα χορηγώντας υπογεγραμμένη βεβαίωση, είτε ζητά την αναθεώρησή της σε περίπτωση που υπάρχουν σημεία που χρήζουν αλλαγής, τροποποίησης ή βελτίωσης βάσει των κανόνων της ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν την ερευνητική διαδικασία. Στη δεύτερη περίπτωση ενημερώνει ηλεκτρονικά τους/τις υπεύθυνους/ες της έρευνας για τις διορθώσεις που χρειάζεται να γίνουν προκειμένου η πρόταση να γίνει αποδεκτή. Μετά την υποβολή της αναθεωρημένης πρότασης, η ΕΕΔ προβαίνει στην επανεξέτασή της. 

Σε περίπτωση που στο πλαίσιο της προετοιμασίας της αίτησής σας, θέλετε να συμβουλευτείτε σχετικές πηγές, μπορείτε να βρείτε κάποιες ενδεικτικές προτάσεις στο αρχείο με τίτλο «Πηγές για θέματα δεοντολογίας στην έρευνα».