Δεοντολογία Έρευνας

Ύστερα από σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (6/9-10-2018) συγκροτήθηκε η Εσωτερική Επιτροπή Δεοντολογίας του Τμήματος. Η επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη ΔΕΠ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας στα ερευνητικά έργα που εκπονούνται (όπως, πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, μεταδιδακτορικές και ανεξάρτητες έρευνες), έτσι όπως αυτοί περιγράφονται διεξοδικά στον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  Επισημαίνεται ότι η υποβολή ερευνητικών προτάσεων στην ΕΕΔ για έγκριση είναι προαιρετική, δεν επιτρέπεται, όμως, η υποβολή αυτή να γίνεται εκ των υστέρων για λόγους σκοπιμότητας. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΠΘ (σελ. 22), «κατά την εξέταση ερευνητικών προτάσεων, η ΕΕΔ επικεντρώνεται σε θέματα ερευνητικής διαδικασίας και όχι σε θέματα ποιότητας της προτεινόμενης έρευνας».
Η διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να εξασφαλίσουν τη σχετική έγκριση της επιτροπής είναι η ακόλουθη.
Το αίτημα υποβάλλεται προς τη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (email: g-ece [at] ece [dot] uth [dot] gr) συνοδευόμενο από τα ακόλουθα:
Α.  Αίτηση εξέτασης της πρότασης  
Β. Αναλυτικό Σχέδιο της Έρευνας συνοδευόμενο από το ερευνητικό υλικό (π.χ. ερευνητικά πρωτόκολλα, έντυπα ενημέρωσης και συγκατάθεσης κ.λπ).
Για τη σύνταξη των σχετικών εντύπων οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να συμβουλευτούν τα σχετικά  υποδείγματα.
Η ΕΕΔ συνέρχεται τακτικά και εξετάζει τις κατατεθειμένες ερευνητικές προτάσεις. Μετά την εξέταση της πρότασης, η Επιτροπή είτε εγκρίνει την προτεινόμενη έρευνα χορηγώντας υπογεγραμμένη βεβαίωση, είτε ζητά την αναθεώρησή της σε περίπτωση που δεν τηρούνται ικανοποιητικά οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν την ερευνητική διαδικασία. Στη δεύτερη περίπτωση ενημερώνει ηλεκτρονικά τους υπεύθυνους της έρευνας για τις διορθώσεις που χρειάζεται να γίνουν προκειμένου η πρόταση να γίνει αποδεκτή. Μετά την υποβολή της αναθεωρημένης πρότασης η ΕΕΔ προβαίνει στην επανεξέτασή της.

Η επιτροπή θα συνεδριάσει ξανά μετά τις 22/8/2023