Διδακτορικές Σπουδές

Στο Π.T.Π.Ε. εκπονούνται διδακτορικές διατριβές στις θεματικές των πεδίων ειδίκευσης των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Οι Διδακτορικές Σπουδές προάγουν τη γνώση μέσα από την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Ο ακαδημαϊκός τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος  πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά της/του κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο. Σηματοδοτεί επίσης την αποδοχή της/του κατόχου του στην κοινότητα των πανεπιστημιακών Δασκάλων, εκείνων δηλαδή που, εφόσον συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει, μπορούν να διδάξουν σε ένα Πανεπιστήμιο.