Νομοθεσία

Η νομοθεσία που αφορά στην εκπόνηση ΔΔ αποτελείται από τα παρακάτω αρχεία:

1) Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Π.Τ.Π.Ε. (Ιούνιος 2023)

2) Απόσπασμα Νόμου 4957/2022

3) Απόσπασμα Νόμου 5029/2023

4) Πρότυπος κανονισμός μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022)