Η Πρακτική Άσκηση ως μαθησιακή διαδικασία στην αρχική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών για τη βελτιστοποίησή της

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κακανά Δόμνα
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2008

Συνεργάτες: Μαρία Ποιμενίδου, Καφένια Χατζοπούλου, Μαρία Επιτρόπου, Σεβαστή Θεοδοσίου

Σύντομη περιγραφή: 

Είναι γνωστό ότι η εκπαίδευση εκπαιδευτικών περιλαμβάνει τη ψυχοπαιδαγωγική και επιστημονική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση. Η επαρκής εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μέσω της πρακτικής άσκησης φαίνεται να συναντάει σημαντικές δυσκολίες, αναφέροντας ως πιο σημαντικές τη δυσκολία του συνδυασμού της θεωρίας με την πράξη, τη δυσκολία στη συστηματική και ουσιαστική εποπτεία, την αδυναμία των υποψήφιων εκπαιδευτικών να μετασχηματίσουν την επιστημονική γνώση σε διδακτική, κλπ. Θεωρητικά οι εργασίες αυτές τάσσονται  στην ανάπτυξη του μοντέλου του στοχαζόμενου επαγγελματία εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το οποίο επαναπροσδιορίζεται τουλάχιστον το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και καλλιεργείται τόσο μέσω της πρακτικής άσκησης όσο και μέσω της έρευνας ο κριτικός στοχασμός, η διερευνητική συνεργατική μάθηση, καθώς και η ανάγκη ύπαρξης προσωπικής εκπαιδευτικής θεωρίας

 

 Κατάλογος Δημοσιεύσεων που έχουν προκύψει από το πρόγραμμα:

1.Ποιμενίδου, Μαρία & Κακανά, Δ.Μ. (2013) «Πρακτική   Άσκηση   και εξέλιξη   της επαγγελματικής   κοινότητας.  Απόψεις εκπαιδευτικών  στα  νηπιαγωγεία  Πρακτικής Άσκησης  για  τη  συνεργασία  με  το πανεπιστήμιο». Στο Αλ. Ανδρούσου & Σ. Αυγητίδου (επιμ.) Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων, Αθήνα: ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ, (σς.397-424).

2.Χατζοπούλου,  Κ. & Κακανά, Δ.Μ. (2013) «Υποστηρίζοντας  το  στοχασμό  των υποψήφιων  εκπαιδευτικών  στο  πλαίσιο  της Πρακτικής Άσκησης. Συγκριτικά αποτελέσματα μέσω πειραματικής έρευνας». Στο Αλ. Ανδρούσου & Σ. Αυγητίδου (επιμ.) Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων, Αθήνα: ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ, (σς.125-156) 

3.Επιτρόπου, Μ., Θεοδοσίου, Σ., Χατζοπούλου, Κ., Κακανά, Δ.M, Βασιλειάδης, Α. (2010). «Εικονικές τάξεις: Μια πρόταση Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών». Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με θέμα: Ψηφιακές και διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (σς.1731-1743) Ανακτήθηκε από http://www.ekped.gr/praktika10/web/155.pdf

4.Χατζοπούλου, Κ., Κακανά, Δ-Μ, (2008). Από τον παραδοσιακό εκπαιδευτικό στον εκπαιδευτικό ερευνητή, στο Δ.Μ. Κακανά, Γ. Σιμούλη (επιμ.). Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Πρακτικές. (σσ.88-94). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο

5.Ποιμενίδου, Μ. & Κακανά, Δ.Μ. (2013, Σεπτέμβριος). Η Συνεργασία φοιτητριών/ών με τις Νηπιαγωγούς των συνεργαζόμενων σχολείων στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης. Συνέδριο Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων «Βελτιώνοντας την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε περίοδο κρίσης των θεσμών: προτάσεις, εφαρμογές». Τ.Ε.Ε.Π.Η.-Δ.Π.Θ.

6.Χατζοπούλου Φ.,  Κακανά, Δ.Μ. & Ποιμενίδου, Μ., (2009, Νοέμβριος). Από το ΔΕΠΠΣ στο Εφαρμοσμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα και στην Αρχική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών. Προφορική ανακοίνωση στο ΙΓ’ Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα «Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια. Ελληνική Πραγματικότητα και διεθνής εμπειρία», Ιωάννινα.