Βελτιώνοντας την εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση ομαδοσυνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κακανά Δόμνα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Μη χρηματοδοτούμενο
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2008

Συνεργάτες: Παρασκευή Καβαλάρη, Κατερίνα Καζέλα, Βενετία Καπαχτσή, Καφένια Μπότσογλου, Μαρία Ποιμενίδου, Κατιφένια Χατζοπούλου

Σύντομη περιγραφή: Το ερευνητικό αυτό project αφορά στη βελτίωση των διαδικασιών μάθησης με τη δημιουργία αναπτυξιακών περιβαλλόντων μάθησης, όπου κυριαρχεί μια σύγχρονη ψυχοπαιδαγωγική θέση με βάση την οποία η γνώση δεν μεταφέρεται αλλά οικοδομείται τόσο στο πλαίσιο της κοινωνικής και διδακτικής αλληλεπίδρασης όσο και σε αυτό της οργανωμένης αλληλεπίδρασης χώρου και παιδιού. Το θεωρητικό πλαίσιο του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού αποτελεί πεδίο επεξεργασίας στις  περισσότερες μελέτες, αλλά και εργαλείο για την προσέγγιση του φαινόμενου της μάθησης σε διάφορες γνωστικές περιοχές που συναντούμε στο χώρο της εκπαίδευσης. Μέσα από αυτό το πλαίσιο δίνεται έμφαση στην έρευνα για την κατανόηση και την ανάπτυξη ενός συνεργατικού σε όλα τα επίπεδα, σχολικού περιβάλλοντος. Το σύνολο των έως τώρα ερευνητικών παρεμβάσεων, επικεντρώνονται στη διερεύνηση της επίδρασης της συλλογικότητας και της συνεργασίας,  στη μάθηση όχι σε εργαστηριακές συνθήκες, αλλά σε περιβάλλον πραγματικής σχολικής τάξης με την ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών συνθηκών.

Κατάλογος Δημοσιεύσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα

1.Κακανά, Δ.Μ. & Καπαχτσή, Β. (2012). Η Ομαδοσυνεργατική  Προσέγγιση της Μάθησης και Διδασκαλίας. Θεωρητική επινόηση ή εκπαιδευτική πρακτική; Βιώματα εκπαιδευτικών. Πρακτικά  του 7ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (επιμ. Κ.Δ.Μαλαφάντης, Ν.Ανδρεαδάκης, Δ.Καραγιώργος, Γ.Μανωλίτσης & Β.Οικονομίδης) (σσ.1261-1271). Αθήνα: Διάδραση

2.Κακανά, Δ.-Μ., Καβαλάρη, Π., Καζέλα, Κ. & Θάνου, Αγ. (2011). Διερευνώντας τις αντιλήψεις Ελληνίδων νηπιαγωγών για τη συν-εργασία με συναδέλφους.  Στο Β. Οικονομίδης (Επιμ.), Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις (σσ. 231-243). Αθήνα: Πεδίο

3.Κακανά, Δ.Μ. & Μπότσογλου, Κ. (2010) ‘Η μετάβαση του εκπαιδευτικού από το παραδοσιακό στο ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης μέσα από διαδικασίες έρευνας δράσης’, στο Δ. Γερμανός & Μ. Κανατσούλη (επιμ.) ΤΕΠΑΕ 09 Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική εκπαίδευση (σσ. 77-100). Θεσσαλονίκη: University Studio Press

4.Kakana, D.M. & Kavalari, E. (2009) ‘Exploring Greek Kindergarten teachers’ perceptions of colleague collaboration’. In Proceedings of Current Issues in Preschool Education in Europe: Shaping the future», που διοργανώθηκε από OMEP European Regional Meeting & Conference, (Ηλεκτρονική έκδοση σε CD).

5.Κακανά, Δ.Μ. (2008). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Αφών Κυριακίδη ΑΕ. Σειρά: Παιδαγωγική και Εκπαίδευση /56   (Διευθ.: Π.Δ. Ξωχέλλης-Ν. Τερζής- Α.Γ. Καψάλης) 

6.Κακανά, Δ.Μ. (2009, Μάιος). ‘Η Συν-Εργασία των εκπαιδευτικών στο σύγχρονο ελληνικό νηπιαγωγείο’, στο Επιστημονικό Συνέδριο του Παιδαγωγικού τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών, του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών & της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος (παράρτημα Κρήτης), με θέμα: «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού», Κρήτη.

7.Kakana, D.M., Kapachtsi, V., Garagouni-Areou, F. (2013, May). The Training of Teachers in a School Unit. Προφορική Ανακοίνωση in International Symposium, “New Issues on Teacher Education, ISNITE 2013”, Ankara, Turkey. 

8. Κακανά Δ.Μ. & Καπαχτσή, Β. (2010, Νοέμβριος). Η Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση της μάθησης και διδασκαλίας. Θεωρητική επινόηση ή εκπαιδευτική πρακτική; Βιώματα εκπαιδευτικών. Ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος & της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ρέθυμνο.