Η συνεργατική έρευνα δράσης μέσω διαδικασιών αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης ως μοντέλο για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κακανά Δόμνα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Μη χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2009
Ημερομηνία Λήξης: 
01/2011

Συνεργάτες: Φωτεινή Γκαραγκούνη-Αραίου, Βενετία Καπαχτσή, Κατερίνα Καζέλα, Καφένια Μπότσογλου, Ιωάννα Ευαγγέλου, Τρισεύγενη Σαϊπά,

Ρόλος Μέλους ΠΤΠΕ:  Συμβολή στο θεωρητικό πλαίσιο του προγράμματος, στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ερευνητική αξιολόγηση οργανωμένων παιδαγωγικών παρεμβάσεων

Σύντομη περιγραφή: Στο συγκεκριμένο project εφαρμόστηκαν ερευνητικές παρεμβάσεις, που περιελάμβαναν συνεργατικές έρευνες δράσης μεταξύ ομάδων εκπαιδευτικών και της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, ανάπτυξης (ανα)στοχασμού και συνεργατικότητας, αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Έτσι δημιουργήθηκε ένα μοντέλο που συνέδεσε  την (αυτό)αξιολόγηση με τη βελτίωση και την  επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Κατάλογος Δημοσιεύσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα

  1. Kapaxchi, B. & Kakana, D.M. (2012) Initiating a collaborative model of Action Research after the result of school self-evaluation. CCEAM- International Studies in Educational Administration, vol 40 (1) 35-46.
  2. Καπαχτσή, Β. & Κακανά, Δ.Μ. (2011) Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας: Μια μελέτη περίπτωσης. Περιοδικό Επιστήμες της Αγωγής, 2, 161-174
  3. Κακανά, Δ.Μ. & Καπαχτσή, Β. (2011) Ανάπτυξη του αναστοχασμού και της συνεργατικότητας μέσω της συνεργατικής έρευνας δράσης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση,  52, 68-82 
  4. Καπαχτσή, Β. &  Κακανά, Δ.Μ. (2010) Η συνεργατική έρευνα δράσης ως μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Action Researcher in Education, τ.1. 40-52. Ανακτήθηκε από: http://www.actionresearch.gr/el
  5. Botsoglou, K. & Kakana,  DΜ. (2013, October). Transforming daily life in kindergarten through ECERS-R: A case study.  International Early Childhood Environment Rating Scale Annual Meeting, Porto
  6. Σαϊπά, Τ.,  Κακανά, Δ.Μ., & Μπονώτη, Φ. (2013, Οκτώβριος). Το portfolio ως μέσο αξιολόγησης της σχεδιαστικής ικανότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της OMEP. Ιωάννινα.
  7. Ευαγγέλου, Ι., & Κακανά, Δ.Μ. (2013, Οκτώβριος). Βελτιώνοντας το κλίμα της τάξης: Μία έρευνα δράσης όπου αναδεικνύονται σύγχρονες εκπαιδευτικές στρατηγικές. Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της OMEP, Ιωάννινα.
  8. Καπαχτσή, Β. & Κακανά, Δ.Μ. (2011, Δεκέμβριος). Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας από τη μεριά των μαθητών. Προφορική Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας (ΕΤ.Ε.Α.Δ.).
  9. Kapahtsi, V, & Kakana, D.M. (2009, November).  The Collaborative action research as the means of teachers’ professional development. Προφορική ανακοίνωση στο 33rd Collaborative Action Research Network (CARN) International Conference, με θέμα: «Action Research for Improvement in Schools, Communities and Organizational Spaces. What is to be done?». Athens.