Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων για μαθησιακές περιοχές της Προσχολικής Εκπαίδευσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κακανά Δόμνα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Μη χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2008

Συνεργάτες: Μαρία Βαλακώστα, Γεωργία Ανδριοπούλου, Χρήστος, Ιωαννίδης, Παρασκευή Καβαλάρη, Κατερίνα Καζέλα, Βασιαλική Μητσιούλη, Μαρία Μπακαρού, Ελένη Ξηραδάκη,  Μαρία Ποιμενίδου, Μαρία Παπαδοπούλου, Αγγελική Τζιακάρα, Ευθυμία Χατζηγεωργίου, Βασιλεία Χρηστίδου

Ρόλος Μέλους ΠΤΠΕ: Συμβολή στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ερευνητική αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναφορικά με θέματα φυσικών επιστημών και περιβάλλοντος.

 Σύντομη περιγραφή: Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου project αναπτύσσεται εκπαιδευτικό υλικό λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών, και διδακτικές παρεμβάσεις για διαφορετικές μαθησιακές περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος της Προσχολικής Εκπαίδευσης, όπως: φυσικές επιστήμες, προφορικός και γραπτός λόγος, περιβαλλοντική εκπαίδευσης, κλπ., καθώς και αξιοποίηση του παιχνιδιού στην ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων. Το υλικό και οι παρεμβάσεις εφαρμόζονται ερευνητικά σε τάξεις παιδιών και αξιολογούνται με βάση τα μαθησιακά τους αποτελέσματα. 

 Κατάλογος Δημοσιεύσεων που προέκυψαν από το πρόγραμμα

 1.  Ξηραδάκη, Ε., Κακανά, Δ.Μ., & Χρηστίδου, Β. (2013). «Από το σπίτι μας, τη γη, στη γειτονιά του ήλιου»: Ένα διαθεματικό πρόγραμμα αστρονομίας με πλήρη ένταξη των Νέων Τεχνολογιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο Α. Δημητρίου (Επιμ.), Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική ηλικία: Ερευνητικά δεδομένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές (σσ. 293-299). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
 2. Χατζηγεωργίου, Ε., Παπαδοπούλου, Μ. & Κακανά, Δ.Μ. (υπό έκδοση)  Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών. Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» της ΕΤΠΕ
 3.  Kavalari, P., Kakana, D.M. & Christidou, V. (2012). Contemporary teaching methods and science content knowledge in preschool education: searching for connections». Procedia-Social and Behavioral Sciences. Vol.46, 3649-3654
 4. Καζέλα, K. & Κακανά Δ.Μ. (2011) Εξαέρωση στο νηπιαγωγείο; μια διδακτική παρέμβαση με διαθεματικές επεκτάσεις. Στο K. Plakitsi (Ed.), Κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. (Sociocognitive and sociocultural approaches to science in early childhood) (σσ 345-361). Αθήνα: Πατάκης
 5. Κακανά, Δ.Μ. (2011) Θεματικές Προσεγγίσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση. Δημιουργικές δράσεις ή στερεότυπες επιλογές;» Πρακτικά του Ευρωπαϊκού Συνέδριου της ΟΜΕΡ 2011 «Δημιουργικότητα και μάθηση στην πρωτοσχολική ηλικία» (επιμ. N. Stellakis & M. Efstathiadou) Type: CD-ROM  ISBN: 978-9963-7377-0-3  (σ. 27-37) ανακτήθηκε από http://www.omep.com.cy/
 6. Μπακαρού Μ. & Κακανά Δ.Μ. (2011) «Διερεύνηση της Χωρικής Αντίληψης Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας μέσα από το Παιχνίδι με Blocks». Πρακτικά του Ευρωπαϊκού Συνέδριου της ΟΜΕΡ 2011 «Δημιουργικότητα και μάθηση στην πρωτοσχολική ηλικία» (επιμ. N. Stellakis & M. Efstathiadou) Type: CD-ROM  ISBN: 978-9963-7377-0-3  (519-533) ανακτήθηκε από http://www.omep.com.cy/
 7. Tsiakara, A. & Kakana, D.M. (2010) “English and Greek Preschool Education curricula: A comparative study”, in L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer, I. Candel Torres (Ed) Proceedings  of the International Conference of Education, Research and Innovation-ICERI2010 Proceedings, 3418-3421,http://library.iated.org/view/TSIAKARA2010ENG
 8. Ποιμενίδου, Μ. & Κακανά, Δ.Μ. (2011). Οι εθνικές γιορτές στο νηπιαγωγείο. Το ιστορικό παρελθόν και ο αυτοσχεδιασμός στη διδακτική του προσέγγιση. Στο Β. Οικονομίδης (Επιμ.), Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις (σσ. 244-254). Αθήνα: Πεδίο.
 9. Christidou, V., Kazela, K., Kakana, D.M., Valakosta, M. (2009). Teaching Magnetic Attraction to Preschool Children. The International Journal of learning, 16(2), 116-127.
 10. Καβαλάρη, Π., Κακανά, Δ.Μ. & Καζέλα, Κ. (2008). Διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών για την προσέγγιση εννοιών από τον κόσμο των Φυσικών Επιστημών. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη, 24, 20-27
 11. Κακανά, Δ.-Μ., Μητσιούλη, Β. (2008). Η θεωρία του Gardner στο νηπιαγωγείο. Μια πειραματική εφαρμογή, στο Δ.Μ. Κακανά, Γ. Σιμούλη (επιμ.). Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Πρακτικές. (σσ.199-208). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
 12. Καζέλα Κ., Ανδριοπούλου Γ., Κακανά Δ.Μ. (2008) Ανάπτυξη ενός project με θέμα «Πειρατές» με την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, στο Δ.Μ. Κακανά, Γ. Σιμούλη (επιμ.). Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Πρακτικές (σσ.512-522). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 13. Ιωαννίδης, Χ., Κακανά, Δ-Μ., Καζέλα, Κ. (2008). «Τα βαριά αντικείμενα βυθίζονται και τα ελαφριά επιπλέουν»: Όταν οι διδακτικές παρεμβάσεις ενισχύουν τις διαισθητικές αντιλήψεις των παιδιών. Στο Β. Χρηστίδου (επιμ). Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις Φυσικές Επιστήμες: Ερευνητικοί Προσανατολισμοί και Παιδαγωγικές Πρακτικές. Θεσσαλονίκη: Αφών Κυριακίδη Α.Ε.
 14. Kavalari, P., Kakana, D.M., & Christidou, V. (2013, July). Consistency between teaching practice and curriculum guidelines during the approach of “Sinking/Floating” in a preschool classroom; a case study. 20th International Conference on Learning, University of the Aegean, Rhodes, Greece.
 15. Καβαλάρη, Π., Κακανά, Δ.Μ., Χρηστίδου, Β. & Καζέλα, Κ. (2012, Οκτώβριος). Προσεγγίζοντας την «Εξαέρωση»: Διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών και Αναλυτικό Πρόγραμμα. Προφορική Ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο. Υπερβαίνοντας τα όρια τυπικής και μη εκπαίδευσης μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον» Φλώρινα.
 16. Καζέλα, Κ., & Κακανά, Δ.Μ. (2012, Οκτώβριος).  Η Σύμπραξη των Φυσικών Επιστημών και των Τεχνών: Μια διδακτική πρακτική για τη μύηση παιδιών προσχολικής ηλικίας στο φαινόμενο της διαλυτότητας Προφορική Ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο. Υπερβαίνοντας τα όρια τυπικής και μη εκπαίδευσης μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον», Φλώρινα.