Ανάλυση μετόχων διαχείρισης με στόχο το συμμετοχικό σχεδιασμό για βιώσιμη ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οικοτουρισμού με στόχο την κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες: Εφαρμογή στο Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα

Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΠΕΝΕΔ
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2007
Ημερομηνία Λήξης: 
01/2008

Συνεργάτες:Γεώργιος ΑμπακούμκινΒασιλική Κλεφτογιάννη κ.ά.

Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δέσποινα Βώκου, ΑΠΘ 

Ρόλος Μέλους ΠΤΠΕ:Συνεργάτης

Σύντομη περιγραφή (από την πρόταση):Το έργο αποσκοπούσε στην επιχειρησιακή ενδυνάμωση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών παρέχοντας κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο αφενός για την άσκηση αρμοδιοτήτων τους και αφετέρου για ανάληψη καινοτόμων δράσεων προς όφελος των πολιτών, πάντα υπό το πρίσμα της αειφορικής διαχείρισης των πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, η σημασία του έργου ήταν μεγάλη, καθώς οι Φορείς Διαχείρισης είναι νεοσύστατοι στη χώρα μας και άρα με πολύ μικρή σχετική εμπειρία, αλλά αντίθετα με πολλά ζητούμενα και προβλήματα ως προς την ορθή πρακτική στη διαχείριση των περιοχών αρμοδιότητάς τους.

Το έργο είχε δύο βασικά σκέλη:

•Συμμετοχική και προσαρμοσμένη διαχείριση: εφαρμογή στην προστατευόμενη περιοχή Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα 

•Ανάλυση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οικοτουρισμού με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ατόμων με ειδικές ανάγκες και την κοινωνική τους ενσωμάτωση

Κατάλογος δημοσιεύσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα:

 Kleftoyanni, V., Abakoumkin, G., & Vokou, D. (2011). Environmental perceptions of students, farmers, and other economically active members of the local population near the protected area of Axios, Loudias and Aliakmonas estuaries, in Greece. Global NEST Journal, 13, 288-299.