Προκήρυξη Εισαγωγικών Εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει για 11η συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία". Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις και επιλογή, είκοσι (20) πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Οι υποψήφιοι συμμετέχουν αρχικά σε γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα. Οι επιτυχόντες στην εξέταση αυτή λαμβάνουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω τρία (3) μαθήματα: Διδακτική Μεθοδολογία, Μεθοδολογία Έρευνας και Ψυχολογία.

Όλες τις σχετικές πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στην προκήρυξη των εισαγωγικών εξετάσεων  του ΠΜΣ στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
Προκήρυξη 201461 KB