Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον

Κωδικός Μαθήματος: 
ΙΠ1000
Είδος Μαθήματος: 
ΙΕ
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5

Περιγραφή του μαθήματος- στόχοι

Το μάθημα εισηγείται μεθοδολογικές αρχές για την διδασκαλία ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στόχος, η εξοικείωση των νηπίων με τα τεκμήρια του παρελθόντος και η απόκτηση βασικών γνώσεων τοπικής, κυρίως, ιστορίας και πολιτισμού, μέσα από τη μελέτη του ιστορικού χώρου. Γίνεται αναφορά στις γνωστικές προϋποθέσεις για τη διδασκαλία στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, την κατανόηση, από μέρους των νηπίων, της έννοιας της εξέλιξης στο χρόνο με τη βοήθεια του περιβάλλοντος, την συμβολή της τοπικής ιστορίας στην εξοικείωση των μαθητών με την μεθοδολογία ιστορικής έρευνας, το ρόλο του ιστορικού παραδείγματος στην αναβίωση του παρελθόντος, κ.ά.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όπως μελέτη ιστορικών μνημείων, παλαιάς πόλης, προσωπικοτήτων, παλαιότερων δραστηριοτήτων, πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, κ.ά., έχουν στόχο την εξοικείωση των νηπίων με τη χρήση τεκμηρίων του παρελθόντος, την απόκτηση στοιχειώδους γνώσης της πολιτισμικής τους κληρονομιάς και την κατανόηση της σημασίας της ετερότητας.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει (α) γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου και (β) παροχή δυνατότητας συγγραφής μιας κατ' οίκον προαιρετικής εργασίας, που αξιολογείται έως 30% επί του τελικού βαθμού στην γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Διδακτική Μεθοδολογία

Διαλέξεις, συζητήσεις, εισαγωγή θεωρητικών ζητημάτων με βάση την βιβλιογραφία, διδασκαλίες σε προσομοίωση σε πλατείες με ιστορικό όνομα- και όχι μόνον, αναστοχασμός.

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
istorikoi_topoi_kai_perivallon.pdf181.04 KB