Αξιολόγηση φοιτητών του Τμήματος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus

Αξιολόγηση φοιτητών του Τμήματος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus

Η Συνέλευση του Π.Τ.Π.Ε., αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Τμήματος, εγκρίνει την μετακίνηση των παρακάτω φοιτητριών στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμους, επειδή πληρούν τα βασικά κριτήρια.

1) Βούλγαρη Χρυσάνθη

2) Καρκάση Σταθούλα

3) Κατσαρμενούδη Θεοδώρα

4) Κολέτσου Κων/να

5) Λαμπροθανάση Αικατερίνη

6) Παντελή-Γκομές Αγγελική

7) Παπαμανουσάκη Xρυσούλα

Επίσης η Συνέλευση του Π.Τ.Π.Ε., αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Τμήματος, εγκρίνει την μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση των παρακάτω φοιτητριών του Τμήματος στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμους, επειδή πληρούν τα βασικά κριτήρια.

1) Ζαχαριάδου Αθηνά

2) Καραντάνα Ζωή- Παναγιώτα

3) Καραφυλλίδη Χριστίνα

4) Κέντρου Δήμητρα

5) Ντίνα Χρυσούλα

6) Σίννη Άννα

7) Φιλίππου Κανάρη Μαργαρίτα