1ο εξάμ. - Eρευνώντας τον Κοινωνικό Κόσμο

Μονάδες ECTS: 
12

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Α2-Χ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 12

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.uth.gr/courses/ECE_P_116/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:

διακρίνουν τις βασικές οντολογικές θέσεις και επιστημολογικές προσεγγίσεις που αφορούν στη διαδικασία δημιουργίας επιστημονικής γνώσης,

αναγνωρίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην ερευνητική μεθοδολογία («ποσοτική» και «ποιοτική» κατεύθυνση), τις διαφορετικές μεθόδους, καθώς και τους διάφορους τύπους ερευνητικού σχεδίου,

αναπτύσσουν τα επιμέρους βήματα της ερευνητικής διαδικασίας, από την αρχική επιλογή ενός ερευνητικού ενδιαφέροντος μέχρι το τελικό στάδιο της συγγραφής μιας ερευνητικής αναφοράς,

οργανώνουν μία εμπειρική ερευνητική μελέτη με συνεκτικά ερευνητικά ερωτήματα,

αξιολογούν ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας και δεοντολογίας.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

φιλοσοφικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις στη μεθοδολογία έρευνας, βασικές αρχές σχεδιασμού και διεξαγωγής εμπειρικών ερευνών (ποσοτικά και ποιοτικά ερευνητικά σχέδια), ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας, επιλογή του θέματος της έρευνας, βιβλιογραφική ανασκόπηση, δεοντολογικά ζητήματα,

τύποι ποσοτικών σχεδίων (πειραματικά και μη πειραματικά σχέδια), 

τύποι ποιοτικών σχεδίων (μελέτη περίπτωσης, φαινομενολογικές μέθοδοι, θεμελιωμένη θεωρία, έρευνα δράση, ανάλυση λόγου), 

συλλογή δεδομένων (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης), και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, 

συγγραφή ερευνητικής μελέτης και ζητήματα αναστοχαστικότητας στην ερευνητική διαδικασία.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση PowerPoint

Ανάρτηση του υλικού του μαθήματος στην e-class

Χρήση του SPSS

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σεμινάριο:

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 100

Δραστηριότητες αναστοχασμού 80

Εργαστηριακές ασκήσεις 20

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 50

Συγγραφή εργασιών 50

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 300

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

α. Kριτική παρουσίαση του ερευνητικού σχεδίου ενός άρθρου (30% του τελικού βαθμού),

β. Εκπόνηση μίας γραπτής εργασίας στην οποία οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δημιουργούν ένα ερευνητικό σχέδιο (70% του τελικού βαθμού).

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.Ελληνόγλωσση

Βεργέτη, Μ. Κ. (2017). Οδηγός για συγγραφείς επιστημονικών κειμένων. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Γεωργαλίδου Μ., Σηφιανού, Μ., & Β. Τσάκωνα. (2014). Ανάλυση λόγου: θεωρία και εφαρμογές.Αθηνα: Νήσος. 

Θεοφιλίδης, Χ. (1995). Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας: από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Δαρδανός.

Ιωσηφίδης, Θ. (2003). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Κριτική.

Κακάμπουρα, Ρ. & Ο. Ε. Κασσαβέτη. (2018). Οπτική εθνογραφία και εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο.

Καλφόπουλος, Κ.Θ. (Επιμ.). (2003). Η ποιοτική παράδοση στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Νήσος.

Κατσαρού, Ε. (2016). Εκπαιδευτική Έρευνα-Δράση. Πολυπαραδειγματική Διερεύνηση για την Αναμόρφωση της Εκπαιδευτικής Πράξης. Αθήνα: Κριτική.

Κιουπκιολής, Α., Κοσμά, Υ., & Ι. Πεχτελίδης. (2015). Θεωρία του Λόγου. Αθήνα: Gutenberg.

Λαζαρίδου, Α. (2019). Η Μελέτη Περίπτωσης στην Εκπαιδευτική Διοίκηση. Αθήνα: ΙΩΝ.

Παπαγεωργίου, Γ. (1998). Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Πηγιάκη, Π. (1988). Εθνογραφία: η μελέτη της ανθρώπινης διάστασης στην Κοινωνική και Παιδαγωγική Έρευνα. Αθήνα: Γρηγόρης.

Πουρκός, Μ. & Μ. Δαφέρμος (Επιμ.). (2010). Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα. Αθήνα: Τόπος.

Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης Γ. (2011). Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς με τη χρήση του SPSS. Αθήνα: Τόπος. 

Σταλίκας, Α. (2005). Μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Τσιώλης, Σ. (2014). Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Κριτική.

Ελληνόγλωσση (μεταφρασμένη)

Babie, E. (2018). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Κριτική.

Bryman, A. (2016). Mέθοδοι κοινωνικής έρευνας. Αθήνα: Gutenberg.

Carr, W. &S. Kemmis. (2002). Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρία. Εκπαίδευση, γνώση και έρευνα δράσης. Αθήνα: Κώδικας.

Cohen, L., Manion, L. & K. Morrison. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Christensen, L. B. (2007). Η πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 

Creswell, J. W. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: ΙΩΝ.

Masson, J. (2009). H διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο. Mertens, D. M. (2009). Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την ψυχολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο.  

Phillips, L. &Jorgensen, M. (2009). Ανάλυση Λόγου: Θεωρία και μέθοδος. Αθήνα: Παπαζήσης.

Potter, J. &M. Wetherell. (2009). Λόγος και Κοινωνική Ψυχολογία. Πέρα από τις στάσεις και τη συμπεριφορά. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Robson, C. (2010). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου: Ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές. Αθήνα: Gutenberg.

3.Ξενόγλωσση

Bell, J. & S. Waters. (2014). Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers in Education and Social Science, 6th edition. London: OpenUniversityPress.

Clandinin, J. & M. Connelly. (2000). Narrative Inquiry: Experiences and Story in Qualitative Research. NewYork: TeachersCollegePress.

Denzin, N. K. & Y. S. Lincoln (Εds). (1998). Collecting and interpreting qualitative materials. ThousandOaks: Sage.

Denzin, N. K. & Y. S. Lincoln. (2000). Handbook of qualitative research (2nd ed.). ThousandOaks, CΑ: Sage.

Hammersley, M. (ed.). (2007). Educational Research and Evidence-based Practice. London: Sage.

Lincoln, Y. & E. Guba. (1985). Naturalistic Inquiry. NewYork: Sage.

McNiff, J. (1993). Teaching as learning: An action research approach. London: Routledge. 

Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods.NewburyPark, CA: Sage.

Strauss, A. & J. Corbin. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory.ThousandOaks, CA: Sage.

Willig, C. (2008). Introducing qualitative research in psychology: Adventures in theory and method. Berkshire, England: Open University Press.

Qualitative Inquiry

https://journals.sagepub.com/home/qix

Qualitative Research

 

https://journals.sagepub.com/home/qrj