1ο εξάμ.-Σεμινάριο: Οπτικός Γραμματισμός

Μονάδες ECTS: 
6

1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σ2-Χ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’


ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS -

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(URL) https://eclass.uth.gr/modules/auth/courses.php

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:

Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της πολυτροπικότητας στη σύγχρονη επικοινωνία.

Να αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των ποικίλων σημειωτικών τρόπων στη διαμόρφωση του νοήματος σε πολυτροπικά κείμενα.

Να αναλύουν το εικονιστικό μέρος των πολυτροπικών κειμένων. 

Να συγκρίνουν και αξιολογούν το εικονιστικό μέρος πολυτροπικών κειμένων παιδιών μικρών ηλικιών.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Αυτόνομη εργασία 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η έννοια της πολυτροπικότητας

Θεωρητικές καιεπιστημολογικέςπαραδοχές της πολυτροπικότητα

Η εικόνα, το χρώμα και η τυπογραφία ως σημειωτικοί πόροι

Η σχέση εικόνας – γραπτού λόγου

Άξονες ανάλυσης πολυτροπικών κειμένων νηπίων 

Πλαίσια αξιολόγησης παιδικών πολυτροπικών κειμένων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση PowerPoint

Ανάρτηση του υλικού του μαθήματος στην e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σεμινάριο:

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Παρουσίαση εννοιών (σύντομες διαλέξεις)

25

Δραστηριότητες αναστοχασμού με ανάλυση πολυτροπικών κειμένων

     100

Εκπόνηση εργασίας

25

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Συμπερασματική Αξιολόγηση: παράδοση μίας ατομικής εργασίας

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.Αποστόλου, Ζ. & Μ. Κονδύλη (2011). Η «πολυτροπικότητα» στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου: Γραμματισμός ή δημιουργικότητα; Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (ΟΜΕΡ), Λευκωσία, Κύπρος, 6-8 Μαΐου 2011. Λευκωσία: O.M.E.P.

2. Γιαννικοπούλου, Α. & Μ. Παπαδοπούλου (2004). Η εικόνα του γραπτού μηνύματος σε κείμενα που διαβάζουν τα παιδιά: παραδείγματα από βιβλία, εφημερίδες, κόμικς και περιβάλλοντα γραπτό λόγο. Στο Παπούλια-Τζελέπη, Π. & Ε. Τάφα (Επιμ.). Γλώσσα και Γραμματισμός στη Νέα Χιλιετία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

3. Γκόρια, Σ. & Μ. Παπαδοπούλου (2011). Πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο: Ηπερίπτωση των χαρτών. Στο Πουρκός, Μ. & Ε. Κατσαρού (Επιμ.). Βίωμα, μεταφοράκαι πολυτροπικότητα: εφαρμογές στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη μάθηση και τη γνώση. Νησίδες.

4. Χοντολίδου, Ε. (1999). Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας, ΓλωσσικόςΥπολογιστής, 1, 115-118. 

5. Jewitt, C. & G. Kress (2003). Multimodal literacy. Peter Lang.

6. Kress, G. & T. van Leeuwen (1996). Reading Images: The Grammar of Visual Design. Routledge.

7. Kress, G. & T. van Leeuwen (2001). Multimodal discourse: the modes and media ofcontemporary communication. Arnold.

8. Kress, G., Jewitt, C., Ogborn, J. & C. Tsatsarelis (2001). Multimodal teaching andlearning: The rhetorics of the science classroom. Continuun.

9. van Leeuwen, T. (1998). It Was Just Like Magic - A Multimodal Analysis of Children'sWriting, Linguistics and Education, 10(3), 273 -305.

10. Walsh, M. (2003). Reading pictures: What do they reveal? Young children's reading ofvisual texts. Literacy, 37(3), 123-130.

Journal of Visual Literacy

https://www.tandfonline.com/journals/rjvl20