1ο εξάμ.-Σεμινάριο: Οπτικός Γραμματισμός

Μονάδες ECTS: 
6

Η διαμόρφωση των κειμένων εντός του σύγχρονου επικοινωνιακού περιβάλλοντος καθορίζεται από τη διεύρυνση της αντίληψης περί της έννοιας του κειμένου και των λειτουργιών του. Από την αντίληψη του κειμένου ως παράγωγου/προϊόντος ενός και μόνο σημειωτικού τρόπου – δηλαδή, της γλώσσας - , στις σύγχρονες προσεγγίσεις το κείμενο θεωρείται μία σύνθετη ποικιλία κοινωνικά προσδιορισμένων καταστάσεων και συμβάντων, η μεταφορά νοήματος της οποίας στηρίζεται στην ταυτόχρονη και παράλληλη αξιοποίηση ποικίλων σημειωτικών πόρων. Κυρίαρχος ανάμεσα σε αυτούς είναι η εικόνα, γεγονός  που καθιστά τον οπτικό γραμματισμό διακριτό ερευνητικό πεδίο.

Το μάθημα εστιάζει στις διαδικασίες δόμησης του νοήματος μέσω της εικόνας και της αλληλεπίδρασής της με τους άλλους σημειωτικούς τρόπους (γραπτός λόγος, χρώμα, τυπογραφία, ήχος κλπ) στα σύγχρονα πολυτροπικά κείμενα, και διαπραγματεύεται μεθοδολογικά εργαλεία για την ανάλυση σύγχρονων κειμένων που στηρίζονται σε οπτικές αναπαραστάσεις.  Κείμενα από διάφορες γνωστικές περιοχές θα αποτελέσουν τα εναλλασσόμενα πεδία εφαρμογής της θεωρίας. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μικρές εργασίες στη διάρκεια του εξαμήνου που θα περιλαμβάνουν αναλύσεις πολυτροπικών κειμένων και μικρές έρευνες πεδίου.