Επείγουσα ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση 8ου εξαμήνου (εαρινό) - Υπάρχει προθεσμία

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

για το μάθημα 8ου εξαμήνου (εαρινό)

«Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης»

* Προσοχή: Υπάρχει προθεσμία *

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης» 8ου εξαμήνου (εαρινό), παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τές που εργάζονται και επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση 3 εβδομάδων, να στείλουν σκαναρισμένη (σε αρχείο PDF, όχι φωτογραφία!) Βεβαίωση Εργοδότη (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή εκ μέρους των Επιχειρήσεων ή/και Υπηρεσιών όπου απασχολούνται) στο e-mail του Γραφείου ΠApa-ece@uth.gr

Στο θέμα του e-mail που θα στείλουν οι φοιτήτριες/τές, να χρησιμοποιηθεί η φράση: Υποβολή Βεβαίωσης Εργοδότη για την ΠΑ

Προθεσμία υποβολής των Βεβαιώσεων Εργοδοτών ορίζεται: 20/01/2019

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Π.Τ.Π.Ε. θα εξετάσει τις Βεβαιώσεις Εργοδοτών και θα εγκρίνει ή απορρίψει την ένταξη φοιτητριών/τών στην Πρακτική Άσκηση 3 εβδομάδων.

Βεβαιώσεις που θα υποβάλλονται μετά την ανωτέρω ορισθείσα προθεσμία (δηλ. μετά τις 20/1/2019) δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Εκ μέρους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

8 Ιανουαρίου 2019