«Κοινωνική Ψυχολογία Ι» και «Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Η ομάδα»

Παρακαλούνται οι φοιτητές/ήτριες που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά να ενμερώνονται για νέα των μαθημάτων στο e-class.

Ο διδάσκων