ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.) ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Οι εγγραφές των επιτυχόντων της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαΪκό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 12 έως και 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6/2007 Υ.Α. (272 Β΄).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική  αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών τους με συστημένη επιστολή  και απόδειξη παραλαβής.