Δικαιολογητικά εργαζομένων φοιτητών/τριών Πρακτικής Άσκησης (8ο εξάμηνο)

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, 

* Προσοχή: Υπάρχει προθεσμία *

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης» 8ου εξαμήνου (εαρινό), παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τές που εργάζονται και επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση 3 εβδομάδων, να στείλουν σκαναρισμένη (σε αρχείο PDF, όχι φωτογραφία!) Βεβαίωση Εργοδότη (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή εκ μέρους των Επιχειρήσεων ή/και Υπηρεσιών όπου απασχολούνται) στο e-mail του Γραφείου Π.A.:  pa-ece [at] uth [dot] gr

Στο θέμα του e-mail που θα στείλουν οι φοιτήτριες/τές, να χρησιμοποιηθεί η φράση: Υποβολή Βεβαίωσης Εργοδότη για την Π.Α.

 Προθεσμία υποβολής των Βεβαιώσεων Εργοδοτών ορίζεται:19/02/2023

 Σημειώνεται ότι οι βεβαιώσεις θα εξεταστούν και θα βγει ανακοίνωση για την ένταξη των φοιτητριών/τών στην Πρακτική Άσκηση 3 εβδομάδων.

 Βεβαιώσεις που θα υποβάλλονται μετά την ανωτέρω ορισθείσα προθεσμία (δηλ. μετά τις 19/2/2023) δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 Εκ μέρους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης